Rola audytora w badaniu wiarygodności sprawozdania finansowego na przykładzie spółki Żywiec S. A.

Wstęp 3

Rozdział I. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i postawa podejmowania decyzji 6
1.1. Sprawozdanie finansowe jako podstawa podejmowania decyzji 6
1.2. Potrzeba, cel i użytkownicy sprawozdania finansowego 11
1.3. Składniki sprawozdania finansowego jednostki 14
1.3.1. Bilans 15
1.3.2. Rachunek zysków i strat 17
1.3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.3.4. Informacja dodatkowa 23
1.3.5. Sprawozdanie z działalności jednostki 25
1.3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 25

Rozdział II. Rola i znaczenie biegłego rewidenta 28
2.1. Podstawy prawne działania biegłego rewidenta i wymagania kwalifikacyjne 28
2.2. Początki zawodu biegłego rewidenta 30
2.3. Organizacja zawodu i samorząd biegłych rewidentów 31
2.3.1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i jej zadania 31
2.3.2. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 33
2.4. Przedmiot i przebieg badania sprawozdania finansowego 36
2.5. Dokumentacja z badania sprawozdań finansowych 38
2.5.1. Opinia 39
2.5.2. Raport 40
2.5.3. Sprawozdanie dla zarządu 42
2.6. Metody, procedury i techniki etyki zawodowej 43
2.7 Podstawowe zasady etyki zawodowej 44
2.7.1. Niezależność 44
2.7.2. Odpowiedzialność 47
2.7.3. Pozostałe zasady etyki zawodowej 47
2.8. Polski kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów 49

Rozdział III. Charakterystyka badanej Spółki Żywiec S. A. 50
3.1. Geneza powstania przedsiębiorstwa 50
3.2. Przedmiot działania 52
3.3. Stosowane technologie 55
3.4. Charakterystyka zatrudnienia w przedsiębiorstwie 57

Rozdział IV. Badanie ze sprawozdania finansowego na przykładzie Spółki Żywiec S. A. 71
4.1. Badanie struktury i dynamiki aktywów bilansu Grupy Kapitałowej Żywiec S. A. 72
4.2. Badanie struktury i dynamiki pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Żywiec S. A. 77
4.3. Badanie wartości zysków przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowego Spółki Żywiec 82
4.4. Badanie wskaźników 87

Załączniki 94
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków tabel i wykresów 100