Rezerwy na zobowiązania w księgach rachunkowych

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka rezerw 7
1. Ryzyko w działalności gospodarczej 7
2. Źródła tworzenia i ewidencja rezerw 14
3. Rodzaje rezerw 20

Rozdział II. Podstawowe cechy rezerw na zobowiązania 28
1. Przesłanki tworzenia rezerw 28
2. Sposoby szacowania rezerw 32
3. Klasyfikacja rezerw na zobowiązania 34

Rozdział III. Praktyka tworzenia rezerw na zobowiązania w przedsiębiorstwie na przykładzie Orange Polska 47
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze i podobne oraz rezerwa na odprawy emerytalne 50
2. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 51
3. Inne rezerwy i podsumowanie 52

Wnioski końcowe 54
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 61