Restrukturyzacja zatrudnienia firmy w upadłości

Wstęp 2
Rozdział 1. Sposoby prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia przez pracodawcę upadłego albo prowadzącego postępowanie naprawcze 4
1. Pojęcie restrukturyzacji zatrudnienia 4
2. Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 13
3. Układ z wierzycielami 19
4. Plan naprawczy 21
Rozdział 2. Restrukturyzacja dotycząca pracowników 28
1. Restrukturyzacja poprzez zwolnienia 28
1.1. Redukcja załogi 28
1.2. Zastąpienie dotychczasowych pracowników nowymi 29
2. Restrukturyzacja poprzez zmianę warunków pracy i płacy 30
3. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych w ramach nietypowych stosunków pracy 36
4. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych na podstawie innej niż stosunek pracy 42
5. Rozwiązania przyjęte w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza 45
Rozdział 3. Ochrona przysługująca zatrudnionym objętym restrukturyzacją z powodu upadłości albo postępowania naprawczego 49
1. Ochrona służąca pracownikom 49
1.1. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy 61
1.2. Ochrona przed zmianą treści stosunku pracy 74
2. Ochrona pozostałych kategorii zatrudnionych 83
3. Rola związków zawodowych i przedstawicielstwa pracowniczego 86
Rozdział 4. Rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel i rysunków 105