Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie MPK w Nowym Sączu

Wstęp 1
Rozdział 1. Restrukturyzacja jako szczególny rodzaj zmian. 2
1.1. Istota, zakres i rodzaje wprowadzanych zmian. 2
1.2. Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa. 14
1.3. Restrukturyzacja w Polsce: bariery i szanse. 20
Rozdział 2. Wybrane metody restrukturyzacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie. 28
2.2. Podstawy metodyczne doskonalenia struktury organizacyjnej. 28
2.3. Przeprojektowanie procesów – koncepcja Reengineeringu. 39
Rozdział 3. Analiza restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Sączu. 49
3.1. Charakterystyka wybranej firmy. 49
3.2. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w okresie transformacji. 59
3.3. Analiza i ocena zmian organizacyjnych. 66
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Załącznik 1 78