Republika Federalna Niemiec jako jedna z wiodących gospodarek świata

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny aktywnego uczestnictwa RFN w tworzeniu integracji europejskiej w latach 50. XX wieku 4
1.1 Pierwsze koncepcje i inicjatywy integracyjne w Europie po II wojnie światowej 4
1.2 Rola RFN w integracji politycznej i gospodarczej w latach 50-tych 18
1.3 Innowacyjność i przewaga konkurencyjna gospodarki niemieckiej 24

Rozdział II. Rola RFN w handlu światowym 33
2.1. Wielkość i dynamika wymiany handlowej Niemiec 33
2.2. Struktura towarowa handlu Niemiec ze światem 44
2.3. Niemcy na rynku usług 49

Rozdział III. Niemcy jako inwestor poza swoim krajem i jako kraj napływu zagranicznego kapitału 53
3.1 Rozwój inwestycji zagranicznych Niemiec (dynamika) 53
3.2 Analiza struktury inwestycji RFN (w jakich kierunkach) 65
3.3 Główne obszary inwestowania Niemiec (od II wojny światowej) 75

Zakończenie 84

Bibliografia 88

Spis tabel 92

Spis wykresów 93

Spis rysunków 94