Relacje między samooceną a funkcjonowaniem ucznia w szkolnej klasie

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota samooceny 3
1.1. Definicja samooceny 3
1.2. Rodzaje samooceny 4
1.3. Funkcje samooceny 7
1.4. Problemy w samoocenie 8

Rozdział II. Funkcjonowanie ucznia w klasie szkolnej 11
2.1. Wymiary subiektywnego środowiska szkolnego 11
2.2. Cechy ucznia 15
2.2.1. Płeć 15
2.2.2. Pochodzenie społeczne 16
2.2.3. Inteligencja 17
2.2.4. Język 17
2.2.5. System wartości 18
2.3. Cechy szkoły 19
2.3.1. Prestiż szkoły 19
2.3.2. Właściwości szkoły oraz oddziału klasowego 19
2.3.3. Struktura i klimat oddziału klasowego 20

Rozdział III. Metodologia badań własnych 21
3.1. Przedmiot i cel badań 21
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 32
3.4. Organizacja i przebieg badań 32

Rozdział IV. Relacje między samooceną a funkcjonowaniem ucznia w szkolnej klasie – wyniki badań własnych 34
4.1. Samoocena a status klasowy 34
4.2. Niezgodność samooceny ze statusem klasowym 38
4.3. Podsumowanie i wnioski 40

Zakończenie 42
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Spis rysunków 45
Spis wykresów 45
Ankieta 46