Rekrutacja pracowników i jej znaczenie dla funkcjonowania organizacji

WSTĘP 2

Rozdział 1. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I JEJ ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI 4
1.1. Pojęcie rekrutacji pracowników 4
1.2. Znaczenie rekrutacji w systemie zarządzania organizacją 6
1.3. Funkcje procesu rekrutacji pracowników 8
1.4. Metody doboru pracowników 9
1.5. Profil wymagań i opis stanowiska 13
1.6. Formułowanie ofert pracy 22

Rozdział 2. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA SELEKCJI PRACOWNIKÓW 24
2.1. Istota selekcji kandydatów do pracy 24
2.2. Metody i procedura selekcji 26
2.3. Dokumenty stosowane w procesie selekcji 35
2.4. Rozmowy kwalifikacyjne 37
2.5. Testy stosowane w procesie selekcji 40
2.6. Adaptacja nowo przyjętych pracowników 44

Rozdział 3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROCESY REKRUTACJI I SELEKCJI 46
3.1. Rola menedżerów w procesie rekrutacji i selekcji 46
3.2. Znaczenie działu kadr dla procesów rekrutacji i selekcji pracowników 50
3.3. Postawa i zaangażowanie w proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy 54
3.4. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy a pożądane postawy pracowników organizacji 57

Rozdział 4. ANALIZA PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 67
4.1. Metodologia badań własnych 67
4.2. Wyniki badań 72
4.3. Wnioski i podsumowanie badań 81
4.4. Postulaty 84

BIBLIOGRAFIA 88
SPIS WYKRESÓW 91
SPIS RYSUNKÓW 92
SPIS TABEL 93
SPIS RAMEK 94
ZAKOŃCZENIE 95
ANEKS 97