Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie Egis

Wstęp 4

Rozdział 1. Rekrutacja i dobór pracowników 7
1. Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
2. Źródła naboru 8
3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna 10
3.1. Rekrutacja wewnętrzna 10
3.2. Rekrutacja zewnętrzna 11
4. Dążenie do poprawienia efektywności rekrutacji – selekcji 13
5.Omówienie procesu selekcji 16
5.1. Definicja selekcji 16
5.2. Charakterystyka wybranych narzędzi selekcyjnych 16
5.3. Ramy prawne i proceduralne 22
5.4. Efektywność i koszt narzędzi selekcyjnych 24

Rozdział 2. Metodologia badań 28
1. Cel i przedmiot badań 28
2. Problemy i hipotezy badawcze 28
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
4. Charakterystyka badanej grupy 32
5. Przebieg badań 35

Rozdział 3. Praktyczny przebieg doboru pracowników przedsiębiorstwa Egis Polska Sp. z o.o. 37
1. Ogólna charakterystyka firmy Egis Polska Sp. z o.o. 37
2. Strategia i procedury zarządzana zasobami ludzkimi w firmie 39
3. Wynagradzanie przedstawicieli medycznych 41
4. Szkolenia i rozwój przedstawicieli medycznych w firmie 42
5. Zakres obowiązków przedstawicieli medycznych i wymagania wobec kandydatów do pracy na tym stanowisku 44
6. Proces doboru nowych przedstawicieli medycznych w świetle wyników badań
własnych 46

Zakończenie 53

Bibliografia 57

Spis tabel 59

Spis rysunków i wykresów 60

Aneks 61