Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi – modele i etapy 5
1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Modele polityki personalnej 8
1.2.1. Model sita 8
1.2.2. Model kapitału ludzkiego 9
1.2.3. Model mieszany 9
1.3. Klasyfikacje etapów procesu kadrowego 10
1.3.1. Planowanie zatrudnienia 10
1.3.2. Rekrutacja 15
1.3.3. Selekcja 16
1.3.4. Wprowadzenie do pracy 18
1.3.5. Motywowanie 21
1.3.6. Ocenianie 21
1.3.7. Przeniesienia i zwolnienia 23

Rozdział II. Analiza procesów rekrutacji i selekcji w procesie kadrowym 25
2.1. Znaczenie opisu stanowiska pracy w procesie planowania zatrudnienia 25
2.2. Efektywna rekrutacja 27
2.2.1. Źródła i metody rekrutacji 29
2.3. Alternatywy rekrutacji 40
2.3.1. Praca w nadgodzinach 40
2.3.2. Umowy zlecenia 41
2.3.3. Personel dodatkowy 41
2.3.4. Leasing pracowników 42
2.4. Podstawowe techniki (metody) selekcji 42
2.4.1. Analiza ofert pisemnych 42
2.4.2. Rozmowa kwalifikacyjna 44
2.4.3. Referencje 45
2.4.4. Testy psychologiczne 47
2.5. Wprowadzenie do pracy 53

Rozdział III. Metody doboru pracowników stosowane w przedsiębiorstwie Sonion Polska 55
3.1. Charakterystyka diagnozowanej firmy 55
3.2. Przebieg procesu rekrutacji i selekcji w firmie Sonion Polska 57
3.2.1. Planowanie personelu 58
3.2.2. Proces rekrutacji 63
3.3. Proces selekcji 68
3.4. Wprowadzenie do pracy 77

Zakończenie 79
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis rysunków 88