Rekrutacja i selekcja jako elementy efektywnego zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. DOBÓR PERSONELU JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Istota i elementy składowe doboru pracowników 3
1.2. Diagnoza potrzeb personalnych (planowanie, powiązanie ze strategią firmy) 6
1.3. Dobór personelu w czasie zmian organizacyjnych 9

ROZDZIAŁ II. ISTOTA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 17
2.1. Determinanty wyboru źródła rekrutacji personelu 17
2.2. Klasyfikacja form rekrutacji 22
2.3. Rekrutacja zewnętrzna 23
2.3.1. Najpopularniejsze metody rekrutacji zewnętrznej pracowników 23
2.3.2. Efektywność rekrutacji zewnętrznej 25
2.4. Rekrutacja wewnętrzna 28
2.4.1. Formy rekrutacji wewnętrznej 28
2.4.2. Korzyści i koszty awansów i transferów 32
2.4.3. Wewnętrzny rynek pracy a rozwój zawodowy pracowników 35

ROZDZIAŁ IV. PROCES REKRUTACJI I SELEKCJI W BIURZE MAKLERSKIM – NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ 37
4.1. Informacje o Domu Maklerskim 37
4.2. Zadania wybranych komórek Domu Maklerskiego 39
4.3. Metodologia badań własnych 49
4.4. Analiza i interpretacja wyników badań 55
4.5. Wnioski i weryfikacja hipotez 60

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
ANEKS 63