Reklama w Internecie na przykładzie serwisu Onet

Wstęp 2

Rozdział 1 Komunikacja marketingowa a reklama 4
1.1. Istota komunikacji marketingowej 4
1.2. Pojęcie, rola i zakres reklamy 7
1.3. Rodzaje i cele reklamy 8
1.4. Wady i zalety reklamy 18

Rozdział 2 Istota reklamy w Internecie 22
2.1. Pojęcie i historia Internetu 22
2.2. Zasady wykorzystania reklamy w Internecie 31
2.3. Formy reklamy internetowej 33
2.4. Koszty reklamy internetowej 40

Rozdział 3 Onet.pl – Charakterystyka portalu 42
3.1. Ogólna charakterystyka portalu Onet.pl 42
3.2. Prezentacja strony internetowej 46
3.3. Formy reklamy internetowej w portalu Onet.pl 49
3.4. Reklama w portalu Onet.pl w opinii użytkowników. 52
3.4.1. Określenie celu badania 52
3.4.2. Data wykonania np. 54
3.4.3. Sposób wykonania 54
3.4.4. Charakterystyka respondentów 54
3.4.5. Analiza wyników 55

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71
Aneks 72

Wstęp

Po ukształtowaniu się podstaw infrastruktury sieciowo-komunikacyjnej oraz informacyjnej Internetu na początku lat dziewięćdziesiątych stworzone zostały warunki do jego przekształcenia w (jak to określił Licklider) „galaktyczną sieć”, czyli globalne medium informacyjne wspierające społeczne interakcje różnorodnych środowisk. Ostatnie pięciolecie ubiegłego wieku i pierwsza dekada wieku obecnego były okresem eksplozji liczby stron webowych, serwerów i użytkowników sieci. Efekt ten potęgowany jest oczywiście przez stały i szybki rozwój technologii ICT. Dysponujemy coraz szybszymi komputerami, zdolnymi do sprawnego przetwarzania gigabajtów informacji oraz do przechowywania ich w formie elektronicznej na coraz większych dyskach. Nastąpił nieprawdopodobny rozwój technologii komunikacyjnych oferujących możliwości szybkiego przesyłu informacji. Wszystkie te technologie są przy tym coraz tańsze, umożliwiając szerokie uczestnictwo w globalnych strukturach społeczeństwa informacyjnego.

Towarzyszą temu coraz bardziej dojrzale technologie software’owe, dzięki któ­rym możliwe jest udostępnianie za pośrednictwem Internetu wyrafinowanych usług specjalistycznych. Technologie te mają charakter coraz bardziej przyjazny dla użyt­kownika, pozwalając tworzyć często zaawansowane aplikacje ludziom mającym nie­wielkie przygotowanie informatyczne.

Rozwój Internetu w ostatnich latach spowodował, że udostępnia on olbrzymią gamę usług zaspokajających potrzeby różnorodnych środowisk. Wymienić tu możemy portale środowiskowe pozwalające na wymianę informacji, komunikację, dyskusję, publikację własnych osiągnięć grupom użytkowników o wspólnych zainteresowaniach zawodowych lub osobistych. Potężny segment Internetu to usługi wspierające biznes elektroniczny. Początkowo były to przede wszystkim witryny prezentacyjne firm. katalogów towarów, obecnie są to często rozbudowane aplikacje umożliwiające realizację złożonych procesów biznesowych zarówno na styku firmy z klientem, jak i w organizacji kontaktów partnerów gospodarczych. Inne jeszcze typy wyspecjalizowanych usług internetowych związane są z instytucjami edukacyjnymi, naukowo-badawczymi, administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla itp. Internet jest również istotnym medium dostarczającym rozrywki. Już na początku lat osiemdziesiątych zorientowano się, że dzięki sieci można koordynować prace nie tylko naukowców, ale również użytkowników biorących udział w grach komputerowych.

Dzięki rozwojowi technik digitalizacji dźwięku i obrazu pojawiły się również możliwości umieszczania w Internecie klipów muzycznych i filmowych, co spowo­dowało powstanie środowisk użytkowników udostępniających sobie nawzajem pliki multimedialne i wymieniających się nimi. To kontrowersyjne z punktu widzenia prawa autorskiego zjawisko dało w efekcie rozwój wielu usług internetowych nazywanych sieciami P2P (peer-to-peer).

Nieodłącznym elementem towarzyszącym Internetowi jest reklama i właśnie o niej traktuje niniejsza praca. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie istoty reklamy w Internecie na przykładzie portalu Onet.pl.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to komunikacja marketingowa a reklama: istota komunikacji marketingowej, pojecie, rola i zakres reklamy, rodzaje i cele reklamy, wady i zalety reklamy.

Rozdział drugi to istota reklamy w Internecie: pojęcie i historia Internetu, zasady wykorzystywania reklamy w Internecie, formy reklamy internetowej, koszty reklamy internetowej.

Rozdział trzeci to Onet.pl – charakterystyka portalu: ogólna charakterystyka portalu Onet.pl, prezentacja strony internetowej, formy reklamy internetowej w portalu Onet.pl, reklama w portalu Onet.pl w opinii użytkowników.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.