Rachunkowość międzynarodowa

WSTĘP    4
Rozdział 1 Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej    6
1.1. Istota rachunkowości międzynarodowej    6
1.2. Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym    10
1.3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce    14
1.4. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami    17
1.5. Istota i znaczenie rewizji finansowej    21
Rozdział 2 Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej    26
2.1. Istota standaryzacji i harmonizacji    26
2.2. Instytucje standaryzacyjne    29
2.3. Procedura przygotowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    31
2.4. Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości    39
Rozdział 3    44
Polska rachunkowość finansowa na tle rozwiązań międzynarodowych    44
3.1. Regulacje prawne rachunkowości w Polsce    44
3.2. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym    47
3.3. Zasady ewidencji    50
3.4. Aktywa przedsiębiorstw    52
3.5. Pasywa przedsiębiorstw    60
3.6. Istota i rodzaje operacji gospodarczych    65
3.7. Dokumentacja operacji gospodarczych    70
3.8. Sprawozdawczość finansowa    74
Rozdział 4    80
Porównanie narodowych systemów rachunkowości    80
4.1. Rachunkowość anglosaska    80
4.1.1. Wielka Brytania    80
4.1.2. Stany Zjednoczone    87
4.2. Rachunkowość germańska    93
4.2.1. Niemcy    93
4.2.2. Szwajcaria    97
ZAKOŃCZENIE    102
BIBLIOGRAFIA    104
SPIS TABEL    108