Prace dyplomowe z kierunku Psychologia

prace dyplomowe z psychologii

Wypalenie zawodowe nauczycieli

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZŁOWIEK W STRUKTURZE PRACY
1.1. Istota pracy
1.1.1. Teorie na temat pracy
1.1.2. Czynniki mające wpływ na pracę
1.1.3. Zmiany w modelu pracy
1.1.4. Oczekiwania w zakresie kariery
1.1.5. Postawy wobec pracy
1.2. Stosunek pracy
1.2.1. Istota stosunku pracy
1.2.2. Znacznie stosunku pracy
1.3. Kontrakt psychologiczny
1.3.1. Istota kontraktu psychologicznego
1.3.2. tworzenie kontraktu psychologicznego

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA PRACY NAUCZYCIELA
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki
2.1.1. Czas pracy
2.1.2. Ryzyko chorób i wczesna emerytura
2.1.3. Rodzaje odczuwanych obciążeń
2.1.4. Zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków
2.1.5. Wiek a zawód nauczyciela
2.2. Stres i możliwości jego redukcji
2.2.1. Klasyczna teoria stresu
2.2.2. Transakcyjna teoria stresu
2.2.3. Wzorce reagowania na stres
2.3. Wyczerpanie dniem szkolnym
2.3.1. Przerwy w pracy nauczyciela
2.3.2. Niechęć do pracy

ROZDZIAŁ III. WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA
3.1. Przyczyny wypalenia zawodowego
3.2. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej
3.3. Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej
3.2.1. Wypalenie a stres
3.2.2. Wypalenie a alienacja
3.2.3. Wypalenie a depresja
3.2.4. Wypalenie a nerwice
3.4. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.
4.1. Cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Metody i techniki badawcze
4.4. Hipotezy badawcze
4.4. Charakterystyka terenu badawczego; dobór próby, zakres i organizacja badań

ROZDZIAŁ V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Wyniki badań
5.2. Diagnoza badań
5.2.1. Zakres występowania zjawiska wypalenia zawodowego
5.2.2. Czynniki osobowościowe nauczycieli a wypalenie zawodowe
5.2.3. Metody walki z wypaleniem zawodowym i ich skuteczność
5.2.4. Perspektywy zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Reguły wywierania wpływu na ludzi

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI 4
1.1. Determinanty zachowań organizacyjnych 4
1.1.1. Style kierowania i autorytet władzy 6
1.1.2. Negocjacje 11
1.1.3. Kultura organizacyjna i cywilizacja techniczna 13
1.2. Reguły wywierania wpływu na ludzi 15
1.2.1. Podstawowe reguły wywierania wpływu 15
1.2.2. Wywierani wpływu przez kształtowanie pozytywnego obrazu firmy 19
1.3. Narzędzia wpływu oraz ich skuteczność 26
ROZDZIAŁ II. REGUŁY I NARZĘDZIA WYWIERANIA WPŁYWU NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ 30
2.1. Charakterystyka działalności handlowej 30
2.1.1. Handel we współczesnej gospodarce 30
2.1.2. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw handlowych 35
2.1.3. Działalność handlowa 37
2.2. Narzędzia i techniki wywierania wpływu stosowane w sklepie 44
2.2.1. Wykorzystywanie przyzwyczajeń 44
2.2.2. Formy zwiększania sprzedaży 47
2.2.3. Wymiar atmosfery sklepu 50
ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE EFEKTYWNE I SKUTECZNE WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTÓW 55
3.1. Wpływ stosowanych reguł 55
3.2. Wpływ stosowanych narzędzi i technik 58
3.2.1. Znaczenie wizualnego i emocjonalnego motywowania nabywców 58
3.2.2. Wpływ optymalizacji doboru, rozmieszczenia i ekspozycji asortymentu 68
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL 79

Przemoc w rodzinie w percepcji kobiet

Wstęp 4
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 6
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 6
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy 12
1.4. Źródła przemocy w rodzinie 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej świata 16
Rozdział 2. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 20
2.1. Pojęcie rodziny 20
2.2. Typy rodzin 23
2.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 27
2.4. Podstawowe funkcje rodziny 37
2.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 45
Rozdział 3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny 56
3.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 56
3.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 59
3.2.1. Konflikty rodzinne 62
3.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego 64
3.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze 66
3.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych 70
3.3.1. Praca zawodowa matek 70
3.3.2. Konflikt pokoleń 73
3.3.3. Trudności mieszkaniowe 77
Rozdział 4. Metody badań własnych 80
4.1. Przedmiot i cel badań 80
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 85
4.4.Teren i organizacja badań 86
4.5.Charakterystyka badanej grupy 87
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 88
5.1. Objawy przemocy 88
5.2. Miejsca przejawów przemocy 90
5 3. Główni agresorzy 92
5.4. „Osoby zaufane” 93
5.5.Wyniki badań 95
Wnioski z badań 107
Bibliografia 111
Spis rysunków 115
Spis tabel 116
Aneks: Ankieta dla rodziców; 117

Zarządzanie stresem menedżera

Wstęp 3

Rozdział I. POJĘCIE STRESU I JEGO RODZAJE 5
1.1. Rys historyczny 5
1.2. Stres biologiczny w ujęciu Hansa Salye’go 7
1.3. Stres psychologiczny w ujęciu Janusza Reykowskiego 11
1.4. Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman – jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem 13
1.5. Modele stresu organizacyjnego i stresory organizacyjne 15
1.1.1. Model ISR według Kahna i Frencha 15
1.1.2. Model Ivancewicha i Mattesona 17
1.1.3. Stresory organizacyjne 20

Rozdział II. SKUTKI DZIAŁANIA STRESU 25
2.1. Wpływ stresu na stan zdrowia i funkcjonowanie człowieka 25
2.1.1. Modele stres – choroba 25
2.1.2. Obraz rzeczywistości a odporność na stres 26
2.1.3. Samoocena a odporność na stres 26
2.1.4. Cechy układu nerwowego a podatność na stres 26
2.2. Stres a satysfakcja z pracy 27
2.3. Wypalenie zawodowe 31
2.4. Odporność i radzenie sobie ze stresem 43
2.5. Reakcje stresowe i ich następstwa 47

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 52
3.1. Rys historyczny 52
3.2. Struktura organizacyjna 57
3.3. Zakres i rodzaj działalności 59
3.4. Pozycja na rynku 65

Rozdział IV. METODOLOGIA I WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 73
4.1. Cel i przedmiot badań 73
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i techniki badawcze 78
4.4. Prezentacja wyników badań i wnioski własne 81

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis rysunków 98
Spis wykresów 99
Spis schematów 100
Spis tabel 101
Aneks 102

Agresja na jezdni

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój transportu drogowego w Polsce 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.2. Infrastruktura transportu drogowego 6
1.3. Rynek samochodowy w Polsce 10
Rozdział II. Wypadki komunikacyjne 13
2.1. Bezpieczeństwo na polskich drogach 13
2.2. Przyczyny i skutki wypadków komunikacyjnych 21
Rozdział III Istota agresji na jezdni 30
3.1. Pojęcie agresji 30
3.2. Przejawy i przyczyny agresji na jezdni 33
3.3. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 36
Rozdział IV. Przyczyny agresji na jezdni w świetle przeprowadzonych badań 41
4.1. Metodologia badań 41
4.1.1. Cel badań 41
4.1.2. Problem badawczy 41
4.1.3. Hipotezy badawcze 42
4.1.4. Metody badań 43
4.1.5. Charakterystyka próby badawczej 44
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski 52
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Aneks 60

Stres w pracy zawodowej kierowników

Wstęp
1. Cel i zakres pracy
2. Uzasadnienie wyboru tematu
3. Charakterystyka zawartości pracy

Rozdział 1
PROBLEMATYKA KADRY KIEROWNICZEJ W ASPEKCIE ZACHOWAŃ „ STRESOWYCH” W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Stres jako zjawisko społeczne i jednostkowe
1.2. Charakterystyka kadr kierowniczych w zawodach
1.3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierowniczej w zakładzie pracy
1.4. Wypalenie zawodowe kadr kierowniczych

Rozdział 2
PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ
2.1. Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki badań
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Charakterystyka środowiska badań

Rozdział 3
ZAKRES STRESU PODCZAS PLANOWANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
3.1. Nieprawidłowo zaplanowane działania zarządzanej grupy jako źródło stresu
3.2. Niedotrzymywanie terminowości zadań jako źródło niepokoju i stresu kierowników
3.3. Nierównomierny podział pracy wśród podległego personelu jako źródło frustracji
i niezadowolenia

Rozdział 4 ZAKRES STRESU PODCZAS KIEROWANIA LUDŹMI PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
4.1. Nieprawidłowy styl zarządzania ludźmi jako źródło stresu
4.2. Podejmowanie nieracjonalnych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole jako źródło stresu
4.3. Brak prawidłowego stylu komunikacji interpersonalnej w zespole jako źródło stresu

Rozdział 5
ZAKRES STRESU PODCZAS KONTROLOWANIA I OCENIANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
5.1. Niewłaściwa ocena wykonywanych zadań przez podwładnych źródłem obaw wywołujących stres
5.2. Nieprawidłowo przyjęte kryteria ocen pracowników jako źródło stresu
5.3. Nieprawidłowo przyjęty system motywacyjny pracowników jako źródło stresu

Uogólnienia i wnioski
Bibliografia
Aneks
• Spis tabel
• Spis rysunków
• Kwestionariusz ankiety

Psychospołeczne problemy ludzi starych

Wstęp 2
1. Proces starzenia się 4
1.1. Starość i starzenie się jako zjawisko psychologiczne i społeczne 4
1.2. Specyfika biologiczna organizmu starego człowieka (f. emocjonalne, f. poznawcze) 12
1.3. Funkcjonowanie społeczne 25
2. Patologia późnej dorosłości – najczęstsze schorzenia 30
2.1. Miażdżyca i jej następstwa 30
2.2. Choroby narządu ruchu 42
2.3. Pomoc osobom z miażdżycą i chorobami narządu ruchu 48
3. Psychiczne i społeczne problemy pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej 53
4. Sposoby rozwiązywania problemów ludzi starych 63
5. Metodologia badań własnych 77
5.1. Cel i przedmiot badań 77
5.2. Problem, pytania i hipotezy badawcze 78
5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 82
5.4. Charakterystyka osób badanych 84
5.5. Procedura i teren badań 87
6. Wnioski i dyskusja 92
Zakończenie 115
Bibliografia 117
Spis tabel i rysunków 121
Aneks 123

Przemoc wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 5
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 5
1.2. Rodzaje przemocy szkolnej 9
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży 12
1.4. Źródła przemocy w szkole 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej szkoły 19
Rozdział 2. Środowisko szkolne – możliwość występowania przemocy 22
2.1. Charakterystyka współczesnej szkoły 22
2.2. Klasa szkolna jako grupa społeczna 23
2.3. Charakterystyka młodzieży w aspekcie psychologicznym 24
2.4. Występowanie przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 25
2.5. Możliwość zapobiegania przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 26
2.6. Badania pedagogiczne nad przemocą w szkole i klasie szkolnej 28
Rozdział 3. Metody badań własnych 31
3.1. Przedmiot i cel badań 31
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 35
3.4. Teren i organizacja badań 37
3.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 42
4.1. Objawy przemocy 42
4.2. Miejsca przejawów przemocy 59
4.3. Główni agresorzy szkolni 61
4.4. „Osoby zaufane” 63
4.5. Wnioski z badań 64
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Aneks 75

Rola kompetencji społecznych w kontaktach z ludźmi

Wstęp 3
Rozdział 1. Rola kompetencji społecznych w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi 4
1.1. Komunikacja interpersonalna 4
1.2. Kompetencje społeczne elementem ułatwiającym komunikację 6
1.3. Składowe kompetencji społecznych 9
1.3.1. Asertywność – sztuka kompromisu 9
1.3.2. Empatia 11
1.3.3. Gratyfikacja i wsparcie 13
1.3.4. Komunikacja niewerbalna 13
1.3.5. Komunikacja werbalna 20
1.3.6. Poznanie i rozwiązywanie problemów 24
1.3.7. Autoprezentacja 25
1.4. Podłoże kompetencji społecznych 27
Rozdział 2. Metodologia badań 30
2.1. Opis Kwestionariusza Kompetencji Społecznych 30
2.2. Obliczanie i ocena wyników 32
2.3. Zastosowanie KKS 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 36
Rozdział 3. Analiza wyników badań 40
Zakończenie 62
Bibliografia 63

Zagrożenie stresem wśród policjantów

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II. Specyfika pracy policjanta
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Stres wśród policjantów w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Problemy badawcze
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.1.3. Organizacja i przebieg badań – charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2.Prezentacja wyników ankiety
3.3. Wnioski własne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów