Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w szkole

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WIEKU PRZEDSZKOLNEGO 4
1.1. Wiek przedszkolny jako okres przejściowy 4
1.2. Działania spontaniczne i reaktywne sześciolatka 8
1.3. Od myślenia egocentrycznego do intuicyjnego 11
1.4. Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole 14
1.5. Czynniki warunkujące poziom przygotowania dziecka 6- letniego do szkolnej edukacji matematycznej 18

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAN WŁASNYCH 25
2.1. Przedmiot i cel badań 25
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 26
2.3. Metody badań 28
2.4. Teren i organizacja badań 30
2.5. Charakterystyka próby badanej 31

ROZDZIAŁ III. PRZYGOTOWANIE DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO NAUKI MATEMATYKI W SZKOLE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 33
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 33
3.1.1. Poziom sprawności liczenia 33
3.1.2. Rozwój myślenia: rozwiązywanie zadań w grupie i samodzielnie 39
3.2. Wnioski i weryfikacja hipotez 45

ZAKOŃCZENIE 49
BIBLIOGRAFIA 51
SPIS TABEL 53
SPIS RYSUNKÓW 54
ANEKS 55