Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I.    6
1.1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych    6
1.2. Prawo bankowe    15
1.3. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi    21
1.4. Ordynacja podatkowa    27
1.5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    30

ROZDZIAŁ II.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ    35
2.1. Przestępczość gospodarcza w perspektywie historycznej    35
2.2. Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce    39
2.3. Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej    47
2.4. Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków    53
2.5.Techniki przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej    57
2.6. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy    66
2.6.1. Proces prania brudnych pieniędzy    66
2.6.2. Metoda zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy    68

ROZDZIAŁ III.  PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I ICH RODZAJE
W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWOWYCH    73
3.1.Pojęcie przestępstwa gospodarczego    73
3.2.Rodzaje przestępstw gospodarczych    76
3.3.Pranie  pieniędzy w prawie karnym    83

ZAKOŃCZENIE    100
BIBLIOGRAFIA    104