Przestępczość zorganizowana a rynek pracy

praca dyplomowa z kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wstęp 3
Rozdział I. Przestępczość zorganizowana 7
1. Istota przestępczości zorganizowanej 7
1.1. Definicja zorganizowanej przestępczości 7
1.2. Powstanie i rozwój przestępczości zorganizowanej. 10
1.3. Struktura i składy osobowe organizacji przestępczych. 11
2. Współpraca zorganizowanych grup przestępczych. 15
2.1. Cele i przyczyny współpracy zorganizowanych grup przestępczych 15
2.2. Zakres i metody współpracy zorganizowanych grup przestępczych. 17
2.3. Przykłady współpracy zorganizowanych grup przestępczych. 23
3. Rywalizacja zorganizowanych grup przestępczych 25
3.1. Cele i przyczyny rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 25
3.2. Zakres i metody rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 27
3.3. Wybrane przykłady rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 29
4. Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 31
4.1. Rola i zadania Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 31
4.2. Skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej 32
5. Podsumowanie rozdziału I 34
Rozdział II. Polski rynek pracy 37
1. Rynek pracy a polityka państwa 37
1.1. Rynek pracy – podmioty państwowej polityki 37
1.2. Polityka państwa i jej finansowanie na rynku pracy 42
2. Instytucje rynku pracy 45
3. Deregulacja i elastyczność rynku pracy 51
3.1. Elastyczność rynku pracy 51
3.2. Obszary deregulacji rynku pracy 52
3.3. Bezrobocie w Polsce 54
4. Podsumowanie rozdziału II 58
Rozdział III. Metodologia badań własnych 60
1. Cel badań 60
2. Problemy badawcze 61
3. Hipotezy badawcze 65
4. Metody badawcze 68
5. Organizacja badań własnych 74
6. Podsumowanie rozdziału III 75
Rozdział IV. Przestępczość zorganizowana i polski rynek pracy w świetle przeprowadzonych badań 76
1. Analiza wyników badań 76
2. Wnioski 95
3. Podsumowanie rozdziału IV 97
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel i rysunków 104
Załączniki 106