Przemoc wobec dziecka

Wstęp    2
Rozdział I. Przemoc wobec dzieci – definicje pojęcia przemocy i agresji.    4
1. Agresja i przemoc – ujęcie terminologiczne    4
2. Przemoc w szkole: jej rodzaje i objawy stosowania.    6
3. Sposoby zapobiegania przemocy.    11
4. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci krzywdzonych w szkole.    14
Rozdział II. Metodologia badań własnych    19
1. Problematyka, cel i przedmiot badania    19
2. Problemy i hipotezy badań naukowych   20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    22
Rozdział III Omówienie wyników badań    27
1. Charakterystyka badanej populacji    27
2. Analiza wyników ankiety    30
3. Wnioski    45
Zakończenie    46
Bibliografia    47