Promocja usług hotelarskich na przykładzie hotelu „Victoria”

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROMOCJA USŁUG HOTELARSKICH 7
1.1. Usługa jako obiekt marketingu 7
1.2. Marketing-mix w dziedzinie usług hotelarskich 9
1.3. Specyfika usług hotelarskich 18
1.4. Miejsce promocji w marketingu 21
1.5. Cele promocji usług 26
1.6. Instrumenty promocji 27
1.6.1 Reklama 28
1.6.2. Public relations 30
1.6.3. Sponsoring 31
1.6.4. Promocja uzupełniająca 32
1.6.5. Marketing bezpośredni 33
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO HOTELU ?VICTORIA? 35
2.1. Rynek hoteli w Polsce 35
2.2. Rys historyczny hotelu ?Victoria? 38
2.3. Konkurencja 41
2.4. Struktura organizacyjna 46
2.5. Założenia strategii promocyjnej 47
ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE HOTELU ?VICTORIA? 51
3.1. Badania marketingowe 51
3.2. Wybór segmentu rynku 53
3.3. Typy promocji hotelu ?Victoria” 56
3.4. Ocena skuteczności działań promocyjnych 58
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 65