Projekt z zarządzania firmą

Wstęp
I.  Diagnoza stanu przedsiębiorstwa i jego otoczenia
1.    Ogólne dane o firmie.
2.    Przedmiot działalności przedsiębiorstwa.
3.    Pozycja rynkowa firmy.
4.    Oceny i prognozy dotyczące działalności gospodarczej.
5.    Stan finansowy i wyniki finansowe.
6.    Silne i słabe strony firmy.
7.    Szanse i zagrożenia związane z procesami zachodzącymi w otoczeniu firmy.
II.      Główne problemy przedsiębiorstwa oraz cele i zadania
jego transformacji
1.    Główne problemy wymagające pilnego rozwiązania.
2.    Cele i zadania transformacji firmy.
2.1. Misja przedsiębiorstwa.
2.2. Główne cele przedsiębiorstwa.
III.    Proponowane sposoby rozwiązania głównych problemów firmy
1. Propozycje rozwiązań problemów.
2. Analiza kosztów i oszczędności.
Zakończenie
Bibliografia