Profesjonalizacja kadry kierowniczej na przykładzie Banku X I Oddział w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział 1. Menedżer, jego rola, funkcje i umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.1. Cechy skutecznego i efektywnego menadżera 5
1.2. Role pełnione przez menedżerów 8
1.3. Rodzaje menedżerów a szczeble zarządzania 14
1.4. Menedżer doskonały 17
1.5. Umiejętności menedżera 22
1.6. Funkcje pełnione przez menedżerów 25
Rozdział 2. Uwarunkowania skuteczności menedżera 32
2.1. Czas menedżera i jego gospodarowanie 33
2.2. Zaangażowanie osobiste menedżera 37
2.3. Budowanie na zaletach 39
2.4. Koncentracja 42
2.5. Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji 44
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań profesjonalizacji kadry kierowniczej szczebla najniższego 46
3.1. Przedmiot i cele badań 46
3.2. Problemy i hipotezy 49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
3.4. Charakterystyka obiektu badań i badanej populacji 54
Rozdział 4. Wpływ umiejętności kierowniczych na sprawne kierowanie zespołami ludzi 61
4.1. Stan posiadanych umiejętności kierowniczych 61
4.2. Wymagane umiejętności kierownicze szczebla najniższego w Banku BPH S.A. 66
4.3. Stosowane w praktyce umiejętności kierownicze przez kierowników najniższego szczebla a sprawne kierowanie ludźmi 71
Zakończenie 76
ZAŁĄCZNIK NR 1: 78
BIBLIOGRAFIA 82