Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I
Małe i średnie przedsiębiorstwa. 3
1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 3
1.2 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności. 12
1.3. Prawne formy przedsiębiorstw. 18
Rozdział II
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami 26
2.1. Pojęcie i cele zarządzania. 26
2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania. 27
2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. 31
2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania. 32
2.3.2. Koncepcja strategii. 33
2.3.3. Proces zarządzania strategicznego. 34
Rozdział III
Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. 43
3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 43
3.2. Szanse  i zagrożenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 49
3.3. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. 53
3.4. Programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. 59
Zakończenie 65
Bibliografia 67