Problem przywództwa w przedsiębiorstwie

Wstęp    3

Rozdział 1. Menedżer jako przywódca w organizacji    5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje    5
1.2. Rodzaje menedżerów a szczeble zarządzania    12
1.3. Umiejętności menedżera    17
1.4. Skuteczność działania menedżera    24

Rozdział 2. Sprawowanie władzy w organizacji    29
2.1. Pojęcie władzy    29
2.2. Źródła władzy w organizacji    32
2.3. Sprawowanie władzy przez menedżera    34
2.4. Style przywództwa    40

Rozdział 3. Metodologia badań własnych    52
3.1. Przedmiot i cel badań    52
3.2. Problemy badawcze    52
3.3. Hipotezy badawcze    54
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    56
3.5. Teren i organizacja badań    58

Rozdział 4. Problem przywództwa we współczesnym przedsiębiorstwie na podstawie badań własnych    62
4.1. Analiza wyników badań    62
4.2. Wnioski    85

Zakończenie    86
Bibliografia    88
Spis tabel    90
Spis rysunków    91
Aneks    92