Preferowany styl wychowania w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina w literaturze jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 12
1.3. Struktura psychologiczno – społeczna i typologia rodziny 16
1.4. Znaczenie wychowania w rodzinie 19
1.5. Style wychowania w domu rodzinnym dziecka – demokratyczny i autokratyczny 26

Rozdział II. Normy grupowe w ujęciu literatury socjologicznej i psychologicznej 30
2.1. Geneza norm grupowych 30
2.2. Pojęcie, cechy, funkcje norm grupowych 33
2.3. Przyswajanie norm grupowych 41
2.4. Konformizm jako skutek oddziaływania norm grupowych na członków rodziny 44
2.5. Internalizacja norm 51

Rozdział III. Podstawy metodologiczne badań 54
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu i celu badań 54
3.2. Problem główny i problemy szczegółowe 56
3.3. Hipoteza główna i szczegółowa 61
3.4. Zmienne i wskaźniki 64
3.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze 66
3.6. Organizacja badań 71

Rozdział IV. Preferowany styl wychowania i internalizowane normy w świetle badań własnych 72
4.1. Preferowany demokratyczny i autokratyczny styl wychowania 72
4.2. Poziom internalizacji normy lojalności u młodzieży 74
4.3. Poziom internalizacji normy pomocy u młodzieży 82

Rozdział V. Preferowany styl wychowania i jego związek z internalizowanymi normami w świetle badań własnych 89
5.1. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a normą lojalności 89
5.2. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a internalizacją normy pomocy u młodzieży 94

Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 106
Spis wykresów 107
Aneks 108