Prace dyplomowe z kierunku: Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA WYNAGRODZENIA 4
1.2.Warunki wynagrodzenia 4
1.2.1. Miejsce, czas, i częstotliwość wypłaty 4
1.2.2. Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia 11

ROZDZIAŁ II. PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY 14
2.1. Za czas przestoju 14
2.2. Za urlop wypoczynkowy 18
2.3. Za czas przeznaczony do ponoszenia kwalifikacji 21
2.4. Za czas pełnienia niektórych funkcji społecznych 22
2.5. Za czas tymczasowego aresztowania 22
2.6. Za czas usprawiedliwionej nieobecności 24
2.7. Z tytułu niezdolności do pracy 25

ROZDZIAŁ III. SWOBODA DYSPONOWANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRAWEM DO WYNAGRODZENIA 28
3.1. Źródła swobody dysponowania przez pracowników prawem do wynagrodzenia 30
3.2. Zmiana uprawnień płacowych 37
3.3. Zakaz zrzekania się i przenoszenia prawa do wynagrodzenia 40
3.4. Instytucjonalne zabezpieczenie swobody dysponowania pracowników prawem do wynagrodzenia 42

ROZDZIAŁ IV. DOPUSZCZALNOŚĆ I GRANICE POTRĄCEŃ 47
4.1. Potrącenia z mocy prawa 47
4.2. Potrącenia za zgodą pracownika 54
4.3. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia 56

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67

Mniejszości narodowe w Polsce oraz ich prawa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Prawa mniejszości w Polsce i w Unii Europejskiej 4
1.1. Prawa mniejszości w Unii Europejskiej 4
1.1.1. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 4
1.1.2. Sytuacja narodowościowa w państwach Unii 9
1.1.3. Wspieranie kultury mniejszości narodowych 13
1.2. Prawa mniejszości narodowych w Polsce 19
1.2.1. Ramy konstytucyjne 25
1.2.2. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 26
1.2.3. Prawa polityczne mniejszości 27
1.2.4. Ochrona praw mniejszości religijnych 29

Rozdział 2. Charakterystyka mniejszości narodowych w Polsce 30
2.1. Mniejszość niemiecka 30
2.2. Mniejszość białoruska i ukraińska 40
2.3. Pozostałe mniejszości narodowe 47

Rozdział 3. Organizacja życia mniejszości w Polsce 49
3.1. Stowarzyszenia mniejszości 49
3.2. Uczestnictwo mniejszości w życiu publicznym 54
3.3. Działania mniejszości na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury 55
3.4. Realizacja prac mniejszości narodowych w Polsce 56
3.5. Dostęp mniejszości do środków masowego przekazu 57
3.6. Szkolnictwo i religia 57

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 74
Spis tabel 75

Hipoteka przymusowa

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 4

Rozdział I Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych w ogólności 6
1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 6
2. Uczestnicy stosunku podatkowego 11
3. Obowiązek podatkowy 17
3.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych 17
3.2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 21
4. Zabezpieczenie na majątku podatnika 26
5. Hipoteka przymusowa 34

Rozdział II Przedmiot hipoteki przymusowej 39
1. Nieruchomość 39
2. Użytkowanie wieczyste 40
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 43
4. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 45
5. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 48
6. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką 55

Rozdział III Ustanowienie hipoteki przymusowej 60
1. Doręczenie decyzji 63
2. Powstanie hipoteki 64
3. Wpis do księgi wieczystej 67

Rozdział IV Wygasanie zobowiązań podatkowych 72
1. Realizacja zobowiązań 72
2. Zobowiązania dobrowolne 81
3. Ulga podatkowa 82
4. Zobowiązania rozłożenie na raty 83
5. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego 85

Rozdział V Realizacja hipoteki przymusowej 87
1. Ponaglenia do zapłaty 92
2. Zajęcie nieruchomości 93
3. Opis i oszacowanie 95
4. Licytacja zajętej nieruchomości 96

Zakończenie 98

Bibliografia 99

Istota i rola czeku w obrocie gospodarczym

praca magisterska z prawa handlowego

Wstęp 3

Rozdział I. Zagadnienia ogólne 5
1.1. Źródła regulacji 5
1.2. Czek jako papier wartościowy 9
1.3. Pojęcie czeku i jego funkcje 13
1.4. Przesłanki ważności czeku 19

Rozdział II. Elementy ustawowe i fakultatywne czeku 25
2.1. Bezwarunkowe polecenie zapłaty 25
2.2. Suma czekowa 28
2.3. Oznaczenie trasata 29
2.4. Podpis wystawcy 30
2.5. Wystawienie czeku 34
2.6. Remitent 36
2.7. Miejsce płatności i data 39
2.8. Zabezpieczenie czeku 40

Rozdział III. Klasyfikacja czeków 44
3.1. Czek gotówkowy 44
3.2. Czek zakreślony 45
3.2.1. Czek z zakreśleniem ogólnym 46
3.2.2. Czek z zakreśleniem szczególnym 46
3.3. Czek rozrachunkowy 47
3.4. Czek „In blanco” 55
3.5. Czek bankierski 57
3.6. Euroczeki 58
3.7. Czeki podróżnicze 59

Rozdział IV. Czynności czekowe związane z obrotem gospodarczym 62
4.1. Przeniesienie praw z czeku 62
4.2. Poręczenie czekowe 70
4.3. Przedstawienie czeku do zapłaty oraz jego odwołanie 73
4.4. Regres (zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia) 75
4.5. Protest 78
4.6. Umorzenie czeku 80

Rozdział V. Czek w praktyce obrotu gospodarczego 83
5.1. Czek w obrocie krajowym 83
5.2. Czek w obrocie zagranicznym 88

Podsumowanie 95

Literatura 98

Spis rysunków 102

Aneks 103

Funkcje kontrolne Sejmu

Wstęp 3

Rozdział I. Istota kontroli 5
1.1. Podział i równoważenie się władz w państwie demokratycznym 5
1.2. Definicja kontroli 13
1.3. Działalność kontrolna a charakter pracy parlamentarnej 15
1.4. Kontrola parlamentarna a kontrola sejmowa + funkcja kontroli sejmowej 19

Rozdział II. Uprawnienia kontrolne sejmu 23
1.1. Kompetencje kontrolne realizowane w trakcie posiedzeń plenarnych 23
1.1.1. Przejawy kontroli w Sejmie 23
1.1.2. Kontrole realizowane przez komisje Sejmu 25
1.1.3. Kontrole realizowane przez indywidualnych posłów 27
1.2. Organy kontroli 30
1.2.1. Komisja do Spraw Służb Specjalnych 31
1.2.2. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 33
1.2.3. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 35
1.2.4. Komisja do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym 36
1.3. Posłowie 37

Rozdział III. Uprawnienia kontrolne posłów 40
1.1. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 40
1.2. Regulamin Sejmu 43
1.3. Prawa posłów 46
1.3.1. Konstytucyjne stanowisko posła 46
1.3.2. Prawo zwracania się z interpelacją do premiera i pozostałych członków Rady Ministrów 50
1.3.3. Zapytania poselskie 51
1.4. Inspirowanie kontroli zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami przepisów prawa 56
Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 66

Spis fotografii 67

Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI w.

Wstęp

Rozdział I.
Historyczne tło powstania kodeksu spółek handlowych
1. Idea kodeksu spółek handlowych
2. Historyczne tło powstania kodeksu spółek handlowych
3. Kodeks spółek handlowych po I wojnie światowej

Rozdział II.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych
1. Geneza i cele kodeksu spółek handlowych
1.1. Zmiany w kodeksie spółek w okresie międzywojennym
1.2. Kodeks spółek po II wojnie światowej
1.3. Zmiany w kodeksie spółek w latach 80.
2. Założenia, zakres i systematyka kodeksu spółek handlowych
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

Rozdział III.
Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w teorii spółek
2. Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Przyczyny tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział IV.
Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o.
1.1. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.2. Cele i wykorzystanie spółki
2. Spółka z o.o. jako osoba prawna
3. Przedstawicielstwo i reprezentacja spółki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Dynamika zadań gminy na przestrzeni 10 lat

Wstęp 2
Rozdział 1. Ustalenie podstawowych pojęć 4
1.1 Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego – polemika T. Bigo- J. Panejko 4
1.2 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego przedmiotem regulacji konstytucyjnej 7
1.3 Pojęcie kompetencji samorządu terytorialnego 12
1.4 Pojęcie zadań samorządu terytorialnego 15
1.5 Pojęcie organów samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Zmiany w funkcjonowaniu gminy 21
2.1 Zadania gminy przed wprowadzeniem reformy 21
2.2 Sposób ustawowej regulacji zadań gminy 25
Rozdział 3. Zadania w gminie Osieczna 34
3.1 Charakterystyka gminy Osieczna 34
3.2 Dynamika zadań gminy w gminie Osieczna 35
3.3 Akty administracyjne wydane przez wójta gminy 40
3.4 Uchwały rady gminy 42
Rozdział 4. Charakterystyka wybranych dziedzin 47
4.1 Wspieranie rolnictwa 47
4.2 Gmina a pomoc społeczna 48
4.3 Gmina a służba zdrowia 50
4.4 Gmina a infrastruktura 51
4.5 Gmina – wykorzystywanie funduszy unijnych 54
Rozdział V. Efekty zmian w poszczególnych dziedzinach 56
5.1 Usługi publiczne 56
5.2 Gospodarowanie majątkiem 58
5.3 Rozwój lokalny 60
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Dopuszczalność wypowiadania terminowych umów o pracę

Wstęp 2

Rozdział I. Umowy o pracę 4
1.1. Ustawowe określenie rodzajów umów o pracę 4
1.2. Rodzaje umów o pracę 13
1.3. Forma umowy o pracę 19
1.4. Treść umowy o pracę 20
1.5. Klauzule autonomiczne 22

Rozdział II. Ustanie stosunku pracy 25
2.1. Pojęcie ustania stosunku pracy 25
2.2. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron 26
2.3. Wypowiedzenie stosunku pracy 28
2.4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 35
2.5. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy i płacy 42
2.6. Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 44

Rozdział III. Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę na czas określony, na okres próbny i na czas wykonania określonej pracy 49
3.1. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony 49
3.2. Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny 50
3.3. Rozwiązanie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy 51
3.4. Rozwiązanie stosowane w innych krajach Unii Europejskiej 51

Zakończenie 58

Bibliografia 60

Odpowiedzialność materialna pracowników

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKÓW 4
1.1. Pojęcie i funkcje odpowiedzialności majątkowej 4
1.2. Podstawy zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników 12
1.3. Forma umowy, elementy i wady umowy 15
1.4. Przykłady w orzecznictwie Sadu Najwyższego 21

ROZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ZA MIENIE POWIERZONE 24
2.1. Istota odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone 24
2.2. Podstawy odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie 26
2.3. Zasady odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie 29
2.4. Zakres odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi 37

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM KAR PORZĄDKOWYCH 42
3.1. Istota kar porządkowych 42
3.2. Procedury wewnątrzzakładowe 46
3.3. Procedury sądowe 54
3.4. Zatarcie kary porządkowej 59

ZAKOŃCZENIE 62

BIBLIOGRAFIA 64

SPIS TABEL 71