Prace dyplomowe z dziedziny: Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Podpis elektroniczny

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka podpisu elektronicznego 5
1.1. Pojęcie podpisu elektronicznego 5
1.2. Systemy tworzenia podpisu elektronicznego 12
1.3. Zasady działania podpisu elektronicznego w Polsce 20
Rozdział 2. Certyfikaty i centra certyfikacji 27
2.1. Definicja certyfikatów i centrów ceryfikacyjnych 27
2.2. Rola centrów certyfikacji 35
2.3. Uzyskanie certyfikatu i nadzór państwa nad podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne 41
Rozdział 3. Podpis elektroniczny elementem nowoczesnego państwa 57
3.1. Podpis elektroniczny w regulacjach Unii Europejskiej 57
3.2. Obszary stosowania podpisu elektronicznego 64
3.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia podpisu elektronicznego 70
Zakończenie 73
Bibliografia 76
Spis rysunków 80

Niezawisłość sędziowska w Polsce

Wstęp

Rozdział I. Niezawisłość sędziowska w Polsce – rys historyczny
1. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
2. Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815r.
3. Konstytucja z 17 marca 1921r.
4. Mała konstytucja z 1947r.
5. Konstytucja z 22 lipca 1952r.

Rozdział II. Pojęcie i zakres niezawisłości sędziowskiej w procesie karnym
1. Pojęcie
1.1. Niezawisłość według A. Murzynowskiego i A. Zielińskiego
1.2. Niezawisłość według H. Kępskiego
1.3. Niezawisłość według E.L. Wędrychowskiej i M. P. Wędrychowskiego
2. Niezawisłość sędziowska jako zasada procesu karnego
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres niezawisłości

Rozdział III. Gwarancje niezawisłości sędziego
1. Gwarancje ustrojowe.
1.1. Wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne sędziego.
1.2. Stałość zawodu sędziowskiego
1.3. Niepołączalność zawodu sędziowskiego z innymi zawodami
1.4. Zasada apolityczności sędziów
1.5. Immunitet sędziowski
1.6. Dyscyplinarna odpowiedzialność sędziego.
1.7. Samorząd sędziowski.
1.8. Krajowa Rada Sądownictwa
1.9. Niezależność materialna sędziego.
2. Gwarancje procesowe.
2.1. Kolegialność orzekania.
2.2. Udział przedstawicieli społeczeństwa (ławnicy) w orzecznictwie sądów.
2.3. Zasada swobodnej oceny dowodów.
2.4. Instytucja – wyłączenia sędziego.
2.5. Jawność postępowania sądowego.
2.6. Tajność narady i głosowania.
2.7. Votum separatum
2.8. Niezmienność składu orzekającego.
2.9. Przestrzeganie kompetencji.
2.10. Zasada jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego.
2.11. Nadrzędność sądu wobec stron procesowych.
2.12. Inne procesowe aspekty niezawisłości sędziowskiej.

Wykaz skrótów
Źródła prawa
BIBLIOGRAFIA

Łamanie praw kobiet

Wstęp 2
Rozdział I. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka w Polsce 4
1. Historia równouprawnienia kobiet 4
2. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka 7
3. Polityka państwa w zakresie wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn 13
4. Ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn 21
5. Kościół a prawa kobiet 23
Rozdział II. Międzynarodowe prawa człowieka a prawa kobiet 28
1. Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ 28
2. Konferencje w sprawie praw kobiet 32
2.1. Meksyk (1975), 32
2.2. Kopenhaga (1980), 32
2.3. Nairobi (1985) 33
2.4. Pekin (1995) 34
3. Norwegia: Środki i metody w ramach działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn 39
4. Portugalskie prawo karne dotyczące aborcji 41
Rozdział III Przemoc wobec kobiet a prawa człowieka 43
1. Przemoc jako forma dyskryminacji 43
2. Standardy praw człowieka 47
3. Obowiązki państw 50
4. Należyta staranność i równość wobec prawa 53
5. Wolność od tortur 54
6. Prawo międzynarodowe a konflikty zbrojne 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej

praca dyplomowa z prawa gospodarczego

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Zagadnienia wstępne 4
1.1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu 4
1.2. Zarząd w spółce 9
1.3. Kwestia winy 14
1.4. Miernik staranności, wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu 16

Rozdział II. Podmioty odpowiedzialne 21
2.1. Krąg osób odpowiedzialnych 21
2.2. Wspólna lub indywidualna odpowiedzialność członków zarządu 28

Rozdział III. Zakres odpowiedzialności członków zarządu 33
3.1. Przesłanki odpowiedzialności 33
3.2. Obowiązki członków zarządu 41
3.3. Zakres roszczeń odszkodowawczych 46

Rozdział IV. Znaczenie absolutorium 51

Rozdział V. Inne formy zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności wobec spółki 60
5.1. Uprzednie wyłączenie odpowiedzialności 60
5.2. Zwolnienie od odpowiedzialności ex post. 62
5.3. Ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Wykaz skrótów 72

Podatek od nieruchomości w systemie prawa podatkowego

praca dyplomowa z prawa podatkowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SYSTEM PRAWA PODATKOWEGO 6
1. Podatek jako kategoria ekonomiczna 6
2. Teoretyczno-prawne cechy podatków 9
3. System podatkowy w Polsce 11
4. Organy podatkowe i ich właściwości 19
5. Zobowiązania podatkowe 26

ROZDZIAŁ II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE PRAWA PODATKOWEGO 34
2.1. Prawna konstrukcja podatku od nieruchomości 34
2.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania 36
2.3. Podstawa opodatkowania 41
2.4. Stawki podatkowe 43

ROZDZIAŁ III. ANALIZA ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PODATKU DOCHODOWEGO OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 48
3.1. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej do dnia 31.12.2006r 48
3.2. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej po dniu 01.01.2007r 51
3.3. Zapłata podatku od sprzedaży nieruchomości 56

ROZDZIAŁ IV. STUDIUM PRZYPADKU 64
4.1. Sprzedaż nieruchomości według przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006 64
4.1.1 Studium przypadku I 64
4.1.2 Studium przypadku II 64
4.1.3 Studium przypadku III 65
4.2. Sprzedaż nieruchomości wg przepisów prawnych obowiązujących po 1.01.2007 66
4.2.1.Studium przypadku I 66
4.2.2.Studium przypadku II 69

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
WYKAZ SKRÓTÓW 78

Zakaz dyskryminacji kobiet w pracy

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja równości w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn 4

1.1. Różne koncepcje równości kobiet i mężczyzn 4
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje 8

Rozdział II. Dyskryminacja w pracy oraz jej motywy 23

2.1. Pojęcie dyskryminacji 23
2.1.1. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia 26
2.1.2. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy 35
2.2. Sposoby eliminowania dyskryminacji 40

Rozdział III. Ochrona pracy kobiet 48

3.1. Ochrona pracy kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 48
3.1.1. Zakaz podmiotowy ochrony praw kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 48
3.1.2. Urlop macierzyński i inne zwolnienia od pracy 51
3.1.3. Ochrona trwałości stosunku pracy 54
3.2. Ochrona pracy kobiet ze względu na różnice psychofizyczne 57

Rozdział IV. Ocena stanu ustawodawstwa polskiego w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn 62

4.1. Programy na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn 62
4.2. Dyrektywy unijne 68
4.3. Ocena zmian 73

Zakończenie 80
Bibliografia 83

Władza ustawodawcza w Konstytucji RP z 1921 r. a Konstytucji RP z 1997 r.

praca dyplomowa z prawa konstytucyjnego

Wstęp

Rozdział I Podstawowe pojęcia
1. Pojęcie konstytucji
2. Pojęcie władzy ustawodawczej oraz parlamentu

Rozdział II Geneza i kształtowanie się władzy ustawodawczej w Polsce

Rozdział III Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP
z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP z 1921 r
2. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP z 1997 r

Rozdział IV Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r.
1. Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział V Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r.
1. Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział VI Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r oraz faktyczne ich wykorzystanie
2. Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1997 r oraz faktyczne ich wykorzystanie
3. Wnioski
Rozdział VII Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział VIII Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1921 r
2. Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1997 r

Rozdział IX Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r
1.Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1921 r
2.Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1997 r
3.Wnioski

Zakończenie
Źródła
Literatura

Weksel jako zabezpieczenie zobowiązania

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka weksla
1.1. Historia weksla
1.2. Typy i formy weksla
1.3. Wystawianie i przyjęcie weksla
1.4. Weksel własny
1.5. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne

Rozdział II. Zasady prawa wekslowego
2.1. Indos
2.2. Zasady płatności wekslem
2.3. Wyręczenie
2.4. Wtóropisy i odpisy weksla
2.5. Weksle zaginione

Rozdział III. Weksel na rynku wierzytelności
3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnień
3.3. Przelew wierzytelności
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział IV. Weksle in blanco sposobem zabezpieczenia roszczeń
4.1. Deklaracja wekslowa
4.2. Dochodzenie zapłaty weksla
4.3. Sposób przeniesienia weksla
4.4. Sytuacja nabywcy weksla zbytego przez indos

Zakończenie
Bibliografia

Spółka Jawna Handlową spółką osobową

Wykaz skrótów 3
Wprowadzenie 5
Rozdział 1 Pojęcie i status prawny spółki jawnej 8
1.1. Charakterystyka ogólna spółki jawnej 8
1.2. Status prawny spółki 11
1.3. Zastosowanie spółki jawnej 14
Rozdział 2 Powstanie spółki jawnej 17
2.1. Wspólnicy. 17
2.2. Umowa założycielska 19
2.2.1. Forma umowy spółki jawnej 19
2.2.2. Treść umowy spółki jawnej 20
2.2.3 Zmiana umowy spółki jawnej 22
2.3. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego 22
2.4. Zmiana składu osobowego spółki jawnej 23
2.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną 24
Rozdział 3 Majątek spółki jawnej 28
3.1. Struktura i nienaruszalność majątku spółki jawnej 28
3.2. Wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika 29
3.3. Udział kapitałowy wspólników spółki jawnej 31
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wspólników 34
4.1. Słowo wstępne 34
4.2. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym. 35
4.2.1 Prawo do uczestnictwa w zysku 35
4.2.2 Prawo do odsetek od udziału kapitałowego 38
4.2.3 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej rozwiązania 39
4.2.4 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji 40
4.3. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym. 41
4.3.1 Prowadzenie spraw spółki 41
4.3.2 Prawo do reprezentacji spółki 43
4.3.3 Zasięganie informacji o majątku spółki i przeglądanie ksiąg 44
4.3.4 Prawo wypowiedzenia umowy spółki 44
4.3.5 Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd 45
Rozdział 5 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 47
5.1 Odpowiedzialność spółki i wspólników względem osób trzecich 47
5.2 Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika 49
Rozdział 6 Rozwiązanie spółki jawnej 51
6.1 Przyczyny rozwiązania spółki jawnej 51
6.1.1 Przyczyny przewidziane w umowie spółki. 52
6.1.2 Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 54
6.1.3 Ogłoszenie upadłości spółki 55
6.1.4 Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 56
6.1.5 Wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika 59
6.1.6 Prawomocne rozwiązanie sądu 60
6.2 Skutki prawne rozwiązania spółki jawnej. 61
6.3 Postępowanie likwidacyjne. 62
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Wstęp    4
Rozdział 1. Dyplomacja – pojęcie i cechy charakterystyczne    7
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji    7
1.2. Dyplomacja polska    13
1.3. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego    15
Rozdział 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne    20
2.1. Pojęcie i istota przywilejów i immunitetów    20
2.2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów    21
2.2.1. Immunitet jurysdykcyjny państwa a immunitet dyplomatyczny    21
2.2.2. Koncepcja funkcji reprezentacyjnej    24
2.2.3. Teoria eksterytorialności    25
2.2.4. Teoria swobody funkcji    25
2.3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych    27
2.4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania    31
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów    34
2.6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych    43
2.7. Nietykalność osobista    49
2.8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy    52
2.9. Przywileje i immunitety przedstawicieli dyplomacji watykańskiej    57
Rozdział 3. Charakterystyka immunitetu jurysdykcyjnego    62
3.1. Zasady ogólne    62
3.2. Immunitet od jurysdykcji karnej    64
3.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej    66
3.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej    69
3.5. Związek broni palnej z immunitetem administracyjnym    70
3.6. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego    71
3.7. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa zrzeczenia się    72
3.8. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się takiego immunitetu    74
3.9. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków    78
Rozdział 4. Prawa i obowiązki osób objętych przywilejami i immunitetami    81
4.1. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy    81
4.2. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej    87
4.3. Zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych, zwolnienia na pracę    91
4.4. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony    93
4.5. Dokumenty dyplomatyczne    94
4.5.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ    94
4.5.2. Wizy    96
4.5.3. Legitymacje    98
4.5.4. Laissez-passer    99
4.5.5. Listy polecające    99
4.5.6. Glejty bezpieczeństwa („żelazne listy”)    100
4.6. Działanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w okolicznościach wyjątkowych    101
Podsumowanie    106
Bibliografia    110