Praca jako podstawowa forma aktywności człowieka

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRACA ZAWODOWA JAKO JEDNA Z FORM AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA 4
1.1. Pojęcia i rodzaje pracy 4
1.2. Istota aktywności człowieka 15
1.3. Praca zawodowa człowieka 17
1.4. Motywacja do pracy 18
1.5. Obciążenie pracą 22

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 27
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 28
2.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 31
2.4. Organizacja i przebieg badań 39

ROZDZIAŁ III. WYZNACZNIKI PRACY JAKO FORMY AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA W ŚWIETLE BADAŃ 41
3.1. Adaptacja do pracy 41
3.2. Przystosowanie zawodowe 44
3.3. Funkcjonowanie człowieka w otoczeniu 47
3.4. Samowiedza, samoocena, samorealizacja 49
3.5. Podejmowanie decyzji 52
3.6. Lęk i stres 54

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS WYKRESÓW 61
ANEKS 62