Powstanie i rozwój Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wstęp 3
Rozdział 1. Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). 5
1.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. 7
1.2. Wspólnota Europejska. 8
Rozdział 2. Powstanie i rozwój Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA). 12
2.1. Konwencja Sztokholmska. 12
2.2. Współpraca gospodarcza między EWG a państwami EFTA. 14
Rozdział 3. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 21
3.1. Główne postanowienia porozumienia EOG. 21
3.2. Ekonomiczne i polityczne przesłanki utworzenia EOG. 31
3.3. Zasady handlu artykułami rolnymi w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 34
Rozdział 4. Funkcjonowanie EOG w wybranych krajach członkowskich. 42
4.1. System handlowy Austrii. 42
4.2. System handlowy Finlandii. 49
4.3. System handlowy Szwecji. 59
Zakończenie 65
Bibliografia 69