Pomoc urzędu pracy bezrobotnym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA PORADNICTWA I POMOCY BEZROBOTNYM W LITERATURZE PRZEDMIOTU 5
1. Analiza podstawowych pojęć w literaturze przedmiotu 5
1.1. Poradnictwo i doradztwo 5
1.2. Zawód 7
1.3. Orientacja i poradnictwo zawodowe 9
1.4. Doradca i doradca zawodu 13
2. Doradztwo zawodowe i jego początki 15
2.1. Typy poradnictwa i modele działalności doradcy zawodu 18
2.2. Warsztat doradcy zawodowego 22
2.3. Etapy procesu poradniczego 23
3. Urząd pracy jako instytucja wspierająca bezrobotnych 25
3.1. Funkcje i założenia urzędu pracy 31
3.2 Zadania doradców zawodowych oraz doradców pracy zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy 34
4. Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w Polsce 38
4.1. Poradnictwo w PRL 41
4.2 Współczesne poradnictwo zawodowe 42

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAN WŁASNYCH 51
1. Przedmiot i cel badań 51
2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3. Metody i techniki badań 56
4. Teren i organizacja badań 60
5. Charakterystyka próby badawczej 61

ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ URZĄD PRACY NA RZECZ POMOCY BEZROBOTNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH 63
1. Zakres pomocy Urzędu Pracy w opinii respondentów 63
2. Działania łódzkiego Urzędu Pracy podejmowane na rzecz bezrobotnych 68
2.1. Pośrednictwo pracy 68
2.2. Poradnictwo zawodowe 69
2.3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe 70
2.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne 71
2.5. Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz absolwentów 72
3. Weryfikacja hipotez 73

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 79
ANEKS 80