Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

WSTĘP 3
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 5
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 5
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 23
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2 Charakterystyka sektora MSP w Unii Europejskiej 37
2.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej 37
2.2. Unia Europejska a gospodarka światowa 44
2.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku 49
2.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku 55
Rozdział 3 Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora MSP w Unii Europejskiej 58
3.1. Unia Walutowa 58
3.2. Unia Celna 65
3.3. Polityka ochrony konkurencji 71
3.4. Fundusze unijne dla sektora MSP 79
Rozdział 4 Polski sektor MSP w Unii Europejskiej – case study 88
4.1.Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa ABG S.A. jak reprezentanta polskiego sektora MSP 88
4.2. Prezentacja wyników działalności firmy ABG S.A. 93
4.3. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. na tle polskiego sektora MSP 96
4.4. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. w warunkach Unii Europejskiej 99
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL, SCHEMATÓW I WYKRESÓW 107