Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 1

Rozdział 1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej 3

Rozdział 2. Fundusze Strukturalne. 22

2.1. Cele Funduszy Strukturalnych UE 23
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER). 32
2.3. Europejski Fundusz Socjalny (FSE). 34
2.4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA). 36
2.5. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa. 37
2.6. Fundusz Kohezji (Spójności). 38

Rozdział 3. Reforma Funduszy Strukturalnych 2000-2006. 44

3.1. Nowe cele Funduszy Strukturalnych. 44
3.2. Nowe Fundusze Strukturalne. 48
3.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FEDER. 48
3.2.2. Europejski Fundusz Socjalny FSE. 49
3.2.3. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa IFOP. 49
3.2.4. Sekcja Orientacji FEOGA. 50
3.2.5. Sekcja Gwarancji FEOGA. 50
3.2.6. Fundusz Kohezji. 50
3.3. Procedury rozdysponowania funduszy strukturalnych 51

Rozdział 4. Fundusze Przedakcesyjne UE. 57

4.1. Pomoc przedakcesyjna. 57
4.2. PHARE. 59
4.3. Specjalny Program Przygotowawczy. 61
4.4. Przedakcesyjny Instrument Strukturalny ISPA. 62
4.5. Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD. 69

Zakończenie 76

Bibliografia 79