Polityka personalna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – STUDIUM TEORETYCZNE. 4

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola polityki personalnej w zarządzaniu firmą 5
1.3. Modele polityki personalnej 8
1.4. Czynniki determinujące skuteczne zarządzanie personelem 15

ROZDZIAŁ II.
ANALIZA I OCENA POLITYKI PERSONALNEJ W SPÓŁCE Z 0.0. TALENS POLSKA 20

2.1. Charakterystyka Spółki 20
2.1.1. Geneza powstania Spółki 21
2.1.2. Struktura organizacji i zakres działania 21
2.2. Polityka personalna 27
2.2.1. Rekrutacja, selekcja i zatrudnianie 28
2.2.2. Ocena i wynagradzanie pracowników 34
2.2.3. System motywacyjny 37
2.2.4. Szkolenia pracowników 39
2.3. Wnioski 40

ROZDZIAŁ III.
PROPONOWANE ZMIANY USPRAWNIAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PERSONALNĄ W SPÓŁCE 45

3.1. Proponowane zmiany w systemie motywowania 46
3.2. Proponowane zmiany w systemie szkolenia 49
3.3. Proponowane zmiany w systemie ocen pracowników 53

Zakończenie 64
Bibliografia 66
SPIS TABEL 69
SPIS SCHEMATÓW 69