Polityka ochrony wód w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I. STAN JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 3
1. Źródła zanieczyszczenia wód 3
2. Ocena jakości wód powierzchniowych 9
3. Straty spowodowane zanieczyszczeniem wód 16
ROZDZIAŁ II. POLITYKA WODNA UNII EUROPEJSKIEJ 28
1. Ramowa Dyrektywa Wodna 28
2. Ekonomiczne aspekty polityki wodnej Unii Europejskiej 39
3. Dyrektywy towarzyszące 42
ROZDZIAŁ III. OCHRONA WÓD W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ 50
1. Cele i kierunki polityki ochrony wód 50
2. Analiza kosztów dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej w ochronie wód 61
3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 72
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
SPIS LITERATURY 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89