Polityka dystrybucyjna firmy na rynku odzieżowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i istota dystrybucji towarów 5
1.1. Pojęcie dystrybucji 5
1.1.1. Miejsce dystrybucji w marketingu 5
1.1.2. Funkcje dystrybucji 7
1.2. Kanały dystrybucji 8
1.2.1. Istota kanałów dystrybucji 8
1.2.2. Wybór kanału dystrybucji 11
1.2.3. Zarządzanie kanałem dystrybucji 16
1.2.4. Współdziałanie i konflikt w kanale dystrybucji towarów 17
1.3. Fizyczna dystrybucja towarów 19
1.3.1. Fazy fizycznego przepływu towarów 19
1.3.2. Logistyka marketingowa 20
1.4. Handel hurtowy 21
1.4.1. Znaczenie handlu hurtowego 21
1.4.2. Rodzaje hurtowników 22
1.5. Handel detaliczny 23
1.5.1. Znaczenie handlu detalicznego 23
1.5.2. Rodzaje detalistów 24
Rozdział II. Pozycja firmy X na polskim rynku odzieżowym 26
2.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 26
2.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 31
2.2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 31
2.2.2. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 37
2.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 42
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 48
2.4.1. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 48
2.4.2. Przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 52
2.5. Ocena konkurencyjności wyrobów firmy X na polskim rynku odzieżowym 54
2.5.1. Analiza SWOT 54
2.5.2. Analiza PEST 59
Rozdział III. Ocena efektywności polityki dystrybucyjnej firmy X 63
3.1. Charakterystyka firmy X 63
3.1.1. Rys historyczny 63
3.1.2. Oferta produktowa 66
3.2. Analiza systemu dystrybucji firmy X 68
3.2.1. Zaopatrzenie i logistyka 68
3.2.2. Magazynowanie i zapasy 70
3.2.3. Organizacja sprzedaży 72
3.3. Ocena systemu dystrybucji firmy X 75
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81