Płynność i rentowności branży metalowej

drugi i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Podstawowe narzędzia, metody i analiza efektywności zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 2
2.1. Przedmiot i znaczenie płynności finansowej 2
2.2. Pojęcie i wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 12
2.3. Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 20
2.4. Analiza cyklu zapasów, należności i zobowiązań 26
2.5. Wykorzystanie analizy przepływu środków pieniężnych do oceny sytuacji finansowej 33

Rozdział III. Analiza rentowności jako podstawa do oceny sytuacji finansowej 40
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 50
3.2. Analiza rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego 53
3.3. Ocena wskaźników rynku kapitałowego 58

W sumie 63 strony