Plan zarządzania nieruchomością użytkową w Warszawie

I. Wstęp 2
1.1. Cele opracowania planu i oczekiwania właściciela 2
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 6
2.2. Lokalizacja ogólna 7
2.3. Lokalizacja szczegółowa 8
2.2. Opis i stan techniczny budynku i budowli 9
2.3. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 12
2.4. Zwartość dokumentacji 15
2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 16
2.6. Określenie potrzeb remontowych 17
2.7. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 18
2.8. Podsumowanie i wnioski 19
III. Analiza rynku nieruchomości 21
3.1. Określenie zasięgu rynku 21
3.2. Klienci-potrzeby, preferencje i upodobania 23
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 24
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 25
3.5. Podsumowanie i wnioski 26
IV. Bieżąca analiza finansowa 28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 28
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 31
4.3. Potencjalne źródła finansowania 32
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości 32
4.5. Podsumowanie i wnioski 33
V. Analiza strategiczna 35
5.1. Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla nieruchomości 35
5.2. Określenie wariantów postępowania 35
VI. Ocena wariantów postępowania 38
6.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 39
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego 41
VII. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 46
VIII. Podsumowanie planu i wnioski końcowe 51
Spis tabel 52