Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota i formy partycypacji. 5
1.1. Pojęcie partycypacji. 5
1.2. Ewolucja form partycypacji. 7
1.3. Rola partycypacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 23
Rozdział 2. Partycypacja pracownicza w Polsce. 26
2.1.Udział pracowników w zarządzaniu w okresie PRL. 26
2.2. Partycypacja w warunkach gospodarki rynkowej. 34
2.3.Problem partycypacji w procesie komercjalizacji i przekształceń własnościowych. 48
Rozdział 3. Partycypacja pracownicza w państwach Unii Europejskiej. 55
3.1. Rady pracownicze. 55
3.2. Przedstawiciele pracowników – mężowie zaufania. 63
3.3.Udział przedstawicieli pracowników w organach zarządzających przedsiębiorstw. 65
3.4. Partycypacja pracowników w kontekście integracji Polski z UE. 67
Rozdział 4. Wybrane  metody partycypacji w zarządzaniu. 72
4.1. Metoda obrad. 72
4.2. Metoda kół jakości. 77
4.3. Metoda D. Petersena. 83
4.4. Metoda grup autonomicznych. 85
Zakończenie 90
Bibliografia 92