Outsourcing usług logistycznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OUTSOURCING I STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 4
1.1. Istota outsourcingu 4
1.2. Rodzaje struktur działalności gospodarczej 9
1.2.1. Organizacyjna działalność gospodarcza 9
1.2.2. Kapitałowa działalność gospodarcza 14
1.2.3. Kontraktowa działalność gospodarcza 18
1.3. Historia outsourcingu 19
1.4. Rozwój outsourcingu 21

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU 25
2.1. Cele outsourcingu 25
2.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 32
2.3. Rodzaje outsourcingu oraz rynek usług outsourcingowych 35
2.4. Prawne ograniczenia outsourcingu 39
2.5. Patologie outsourcingu 42

ROZDZIAŁ III. RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 45
3.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 45
3.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 51
3.3. Istota rachunku kosztów logistyki 58
3.4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 63

ROZDZIAŁ IV. RYNEK OUTSOURCING USŁUG LOGISTYCZNYCH W POLSCE 67
4.1. Rodzaje usług realizowanych w ramach outsourcingu 67
4.2. Struktura rynku 73
4.3. Konkurencja 75
4.4. Perspektywy rozwoju 81

ZAKOŃCZENIE. 84
BIBLIOGRAFIA. 86
SPIS RYSUNKÓW. 90
SPIS TABEL. 91

WSTĘP

Outsourcing upowszechnia się dzisiaj w prawie każdym obszarze, jaki tylko można wymienić. Organizacje zlecają na zewnątrz prace nad nowym oprogramowaniem, badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań, a nawet usługi, takie jak logistyka, marketing, zarządzanie kadrami, finanse czy księgowość. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o firmach zlecających na zewnątrz swoje badania rozwojowe, a dziś ta praktyka jest dość powszechna, nawet jeśli dane przedsiębiorstwo uznaje je za część swoich kompetencji kluczowych, odróżniających je od konkurentów. Organizacje wolą szukać dostawców, którzy mają skuteczne i wydajne procesy, nawet jeśli zlecane działania należą do kluczowych kompetencji, o ile tylko korzystanie z dojrzałych procesów daje większą wartość dodaną niż budowanie ich od podstaw.

W dzisiejszych warunkach zarządzania przedsiębiorstwem logistyka nabiera coraz większej wagi, jest obecna w wielu obszarach i trudno przeceniać jej znaczenie dla przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w której ono działa. Jest niezwykle istotną dziedziną poprawiającą zdecydowanie procesy przepływu dóbr i informacji a usługi logistyczne dostarczają coraz więcej bezpośrednio dopasowanych rozwiązań służących optymalizacji procesów w każdej firmie.

Rynek usług logistycznych zawdzięcza swój rozwój coraz częstszym decyzjom o outsourcingu, podejmowanym w poszukiwaniu optymalizacji systemów zaopatrzenia i dystrybucji. Zagadnienia zawiązane z outsourcingiem stały się pewnego rodzaju kanonem w zarządzaniu logistycznym. Wynika to z samej istoty logistyki. Jednak w świetle zmian zachodzących na rynku, zagadnienie to nabiera nowego znaczenia.

Praca zajmująca się tematyką outsourcingu usług logistycznych składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawiony zostanie outsourcing oraz struktury działalności gospodarczych. Przybliżone zostaną w nim takie pojęcia jak: istota outsourcingu, rodzaje struktur działalności gospodarczej, organizacyjna, kapitałowa i kontraktowa działalność gospodarcza oraz historia i rozwój outsourcingu.

Rozdział drugi to charakterystyka outsourcingu, w której opisane zostaną takie zagadnienia jak: cele outsourcingu, warunki i zasady ogólne outsourcingu, rodzaje outsourcingu, rynek usług outsourcingowych, prawne ograniczenia outsourcingu oraz patologie outsourcingu.

Rozdział trzeci przedstawia rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie, który będzie opisywał w swej treści pojecie i zakres kosztów logistycznych, przekroje strukturalne kosztów logistycznych, istotę rachunku kosztów logistyki oraz projektowanie rachunku kosztów logistyki.

Rozdział czwarty prezentować będzie rynek usług logistycznych w Polsce, w którym wyróżniono takie zagadnienia jak: rodzaje usług realizowanych w ramach outsourcingu, strukturę rynku, konkurencję oraz perspektywy rozwoju.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron internetowych.