Osobowość przywódców – role szefa inspiratora w elastycznym kierowaniu firmą

Wstęp 1
Rozdział 1. Sylwetka idealnego przywódcy. 3
1.1. Definicja przywódcy – szefa firmy. 3
1.2 Cechy charakteru idealnego lidera. 7
Rozdział 2. Style kierowania stosowane przez menadżerów 16
2.1. Systemy kierowania ludźmi 16
2.2. Style kierowania zasobami ludzkimi 18
2.3. Techniki kierowania pracownikami 28
Rozdział 3. Styl demokratyczny najbardziej rozpowszechniony w kierowaniu firmą 34
3.1 Cechy stylu demokratycznego. 34
3.2 Komunikacja między przywódcą-szefem a pracownikami w ramach systemu demokratycznego. 40
3.3 Zarządzanie i organizacja pracy w ramach demokratycznego systemu kierowania. 43
Rozdział 4. Osobowość przywódcy-szefa inspiratora w elastycznym kierowaniu firmą na przykładzie firmy X. 46
4.1 Prezentacja firmy X. 46
4.2. Badania dotyczące stylów kierowania stosowanych przez przywódcę-szefa, inspiratora w elastycznym kierowaniu firmą X. 47
4.3. Omówienie wyników badań 52
Zakończenie 58
Bibliografia 60