Organy administracji samorządowej na przykładzie dzielnicy Warszawa-Targówek

WSTĘP
Rozdział I. ORGANIZACJA I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1.1. Samorząd gminy
1.2. Samorząd powiatowy
1.3. Samorząd wojewódzki
Rozdział II. ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2.1. Pojęcie administracji publicznej
2.2. Urzędy obsługujące
2.3. Zasady i kryteria podziału zadań i kompetencji
Rozdział III. SZCZEBLE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
3.1. Szczebel lokalny i regionalny administracji samorządowej
3.2. Kolegialne i jednostkowe organy wykonawcze
Rozdział IV. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W DZIELNICY TARGÓWEK
4.1. Dzielnica Targówek – geneza i opis
4.2. Samorząd – działalność i funkcjonowanie w analizowanej gminie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL