Organy administracji celnej

Wprowadzenie 3
Rozdział I. Organy celne przed akcesją Polski do UE 17
1. Administracja celna III RP 17
2. Reforma administracji celnej w 2002 r. 20
3. Zadania związane z członkostwem w Unii Europejskiej 28
Rozdział II. Ustrój organów celnych 36
1. Podstawy prawne działania organów administracji celnej 36
2. Struktura organów celnych 46
3. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych 48
Rozdział III. Zadania organów celnych 57
1. Ochrona obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej 57
2. Zadania własne wynikające z przepisów krajowych 59
3. Zadania zlecone 66
Zakończenie 74
Wykaz źródeł prawa 76
Bibliografia 78
Spis tabel 81