Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Wstęp 3
Rozdział 1. Geneza OECD, jej cele i mechanizm funkcjonowania 5
1. Struktura organizacji 5
1.1. Rada OECD 10
1.2. Komitet Wykonawczy, komitety sektorowe i pomocnicze 12
1.3. Agencje i organizacje acyliowane i Systemy OECD 14
1.4. Sekretarz Generalny i sekretariat 20
2. Budżet organizacji 22
3. Członkostwo i reprezentacja państw w OCDE 24
3.1. Członkostwo zwyczajne 24
3.2. Członkostwo stworzone i statut państw partnerskich 26
3.3. Prawa i obowiązki państw członkowskich 27
3.4. Reprezentacja państw członkowskich 28
Rozdział 2. Działalność OECD w latach 1961-2000 30
1. Ewolucja sposobów działalności i dziedzin polityki OECD 30
2. Liberalizacja handlu 33
3. Liberalizacja przepływu usług i kapitału-kodeksy liberalizacyjne 37
4. Liberalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych 42
5. Inne wybrane dziedziny działalności OECD 46
6. Aktualne priorytety działalności organizacji 50
Rozdział 3. Współpraca Polski z OECD 56
1. Współpraca Polski z organizacją do podpisania tzw. Memorandum of Understanding (4 czerwca 1991r.) 56
2. Współpraca Polski z OECD w Ramach programów PIT 61
3. Starania Polski o przyjęcie do OECD 65
4. Efekt przystąpienie Polski do OECD 70
5. Procesy dostosowawcze Polski do standardów OECD 79
6. Jednolite warunki prowadzenia działalność dla podmiotów krajowych i zagranicznych w ramach OECD 83
7. Liberalizacja przepływu kapitału i technologii 86
Zakończenie 89
Bibliografia 93
Spis rysunków 97