Organizacja transportu w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 3
1.1. Pojecie oraz rola jaką odgrywa transport w gospodarce 3
1.2. Zasadnicze rodzaje transportu 7
1.3. Transport drogowy w polityce gospodarczej Polski i Unii Europejskiej 15
1.4. Logistyka transportu drogowego 24

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 28
2.1. Powstanie i rozwój badanego przedsiębiorstwa 28
2.2. Przedmiot działalności 29
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. System logistyczny badanego przedsiębiorstwa 35
2.5. Charakterystyka podsystemu zaopatrzenia w badanym przedsiębiorstwie 38

ROZDZIAŁ III. OCENA DOSTOSOWANIA POSIADANEGO TABORU DO OKREŚLONYCH POTRZEB 50
3.1. Struktura taboru 50
3.2. Charakterystyka taboru eksploatowanego przez firmę 50
3.3. Dostępne formy organizacji transportu w badanym przedsiębiorstwie 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66