Organizacja i funkcjonowanie otwartego funduszu emerytalnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka systemów emerytalnych 5
1.1. Systemy emerytalne na świecie 5
1.2. Kształtowanie się systemu emerytalnego w Polsce 15
1.3. Obowiązujące regulacje prawne 22
1.4. Doświadczenia innych krajów w zakresie wypłaty świadczeń emerytalnych 23
Rozdział 2. Powstanie i organizacja Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) 27
2.1. Akcjonariusze i kapitały PTE 27
2.2. Administracja 29
2.2.1. Wybór koncepcji 29
2.2.2. Zakres przedmiotowy 31
2.2.3. Prowadzenie rozliczeń finansowych 34
2.2.4. Współpraca z Depozytariuszem 36
2.2.5. Prowadzenie Archiwum 37
2.3. Organizacja 37
2.3.1. Zarząd 38
2.3.2. Piony 38
2.3.3. Jednostki Organizacyjne 39
2.3.4. Jednostki Organizacyjne poza strukturą Pionów 39
2.3.5. Jednostki o Statusie Szczególnym 39
2.3.6. Wykonywanie funkcji bezpieczeństwa i ochrony 40
Rozdział 3. Podstawowe ryzyka związane z działalnością Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) 42
3.1. Odmowa udzielenia zezwolenia na utworzenie PTE 42
3.2. Nie osiągnięcie zakładanego udziału w rynku 43
3.3. Ryzyka operacyjne 43
3.4. Nie osiąganie minimalnej stopy zwrotu 44
3.5. Ryzyka makroekonomiczne 45
3.6. Funkcje banków w nowym systemie zabezpieczeń społecznych 46
3.6.1. Funkcja właścicielska (inwestycje kapitałowe w Powszechne i Pracownicze Towarzystwa Emerytalne) – II i III filar 47
3.6.2. Funkcja zarządcza (trust) – III filar 48
3.6.3. Funkcja depozytorska (custody) – II i III filar 48
3.6.4. Funkcja dystrybucyjna – II filar 49
3.6.5. Funkcja doradcza – II i III filar 49
3.6.6. Funkcja lokacyjna – II i III filar 49
Rozdział 4. Ocena funkcjonowania OFE EGO 51
4.1. EGO – otwarty fundusz emerytalny zarządzany przez PTE BIG Banku Gdańskiego S.A. 51
4.2. Składki oraz wypłaty transferowe 53
4.3. Finansowanie działalności Funduszu 57
4.4. Działalność lokacyjna Funduszu 63
4.5. Wycena aktywów i zobowiązań Funduszu oraz obliczanie stopy zwrotu Funduszu 69
4.6. Działalność akwizycyjna Funduszu 70
4.7. Obowiązki informacyjne Funduszu 71
4.8. Warunki przystąpienia do OFE EGO 74
Zakończenie 80
Bibliografia 82