Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych w przepływach towarów 4
1.1. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 4
1.2. Rola centrów logistycznych 9
1.3. Zapewnienie jakości w logistycznej obsłudze klienta 13
1.4. Znaczenie informatyki w przepływach towarów 15
1.5. Optymalizacja przepływów towarów u spedytora 20
1.6. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 21
1.7. Cel i znaczenie centrów logistycznych 23
1.8. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 25

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 29
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 29
2.2. Regionalne centra logistyczne 39
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 44
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 45

Rozdział III. Europejskie Centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 50
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 50
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 53
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 57
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 63

Rozdział IV. Analiza czynników warunkujących rozwój polskich Centrów logistycznych 69
4.1. Przesłanki rozwoju centrów logistycznych 69
4.2. Wybór modelu centrum logistycznego 74
4.3. Finansowanie inwestycji centrum logistycznego 79
4.4. Dylematy rozwoju centrów logistycznych 82

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 93

Wstęp

Transport jak i cała branża usług logistycznych zawsze odgrywały wielką rolę w życiu gospodarczym. Dziedzina ta bowiem otworzyła nowe możliwości i szanse dla produkcji i handlu. Niemniej pewne procesy na rynku usług logistycznych i w branży logistycznej następują w ślad za zmianami w produkcji i obrocie. Dotyczy to między innymi globalizacji i procesu tworzenia sieci gospodarczych.
Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do powstania centrów logistycznych, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

W niniejszej pracy została przedstawiona problematyka organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych. Trudności realizacyjne, jakie towarzyszą budowie centrów logistycznych w Polsce czynią ją bardzo interesującą, co zachęca do jej zgłębienia. Obecnie przy względnie uformowanej gospodarce powstają powoli coraz większe centra logistyczne. Jednak nie wszystko, co składa się na klimat przyjazny centrom logistycznym, jest już w Polsce dostępne. Infrastruktura transportowa nadal jest w marnej kondycji, narodowy przewoźnik kolejowy i państwo jako jego właściciel borykają się z trudnościami, a porty morskie walczą z konkurencją nie tylko portów bałtyckich, ale także portów atlantyckich, z których wychodzą inicjatywy dostaw kontenerów transportem kombinowanym do Polski
Niemniej jednak dotychczasowy stan powoli się odmienia i powstają centra logistyczne, które upodobnią nasze sieci logistyczne do sieci logistycznych innych państw europejskich.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje pojęcie i charakterystykę centrum logistycznego, zapewnienie jakości w logistycznej obsłudze klienta, znaczenie informatyki w przepływach towarów, optymalizację przepływów towarów u spedytora, inspiracje dla budowy centrów logistycznych, cel i znaczenie centrów logistycznych oraz uwarunkowania dla ich budowy.

Rozdział drugi przedstawia typy ładunków w krajowym systemie logistycznym, regionalne centra logistyczne, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce oraz analizuje polskie centra logistyczne.

Rozdział trzeci opisuje Europejskie Centra Dystrybucji (EDC)i ich strukturę, centra frachtowe dla transportu powietrznego, transport kolejowy i centra logistyczne oraz znaczenie EDC dla transportu multimodalnego.

Rozdział czwarty nakreśla przesłanki rozwoju centrów logistycznych, wybór modelu centrum logistycznego, finansowanie inwestycji centrum logistycznego oraz dylematy rozwoju centrów logistycznych.

Prezentowana praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, oraz źródła ze stron WWW.