Oprocentowanie kredytów bankowych

Praca ta ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym oraz mechanizmów mających wpływ na ich poziom.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BANKU I KREDYTU 4
1.1. Definicje banku i kredytu 4
1.2. Rola banku 7
1.3. Rodzaje banków 9
1.4. Czynności bankowe 11
1.5. Rodzaje kredytów 14
1.6. Zasady udzielania kredytu 18
1.7. Cechy umowy kredytowej 27

ROZDZIAŁ II CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO 31
2.1. Stopa procentowa jako cena pieniądza 31
2.2. Stopy procentowe banku centralnego 44
2.3. Cena pieniądza na rynku bankowym 47
2.4. Koszty ponoszone przez bank 52
2.5. Konkurencja międzybankowa 57
2.6. Preferencje banku 60

ROZDZIAŁ III SYSTEM NALICZANIA ORAZ POBIERANIA ODSETEK 65
3.1. Umowa kredytowa 65
3.2. Metody obliczania odsetek 71
3.3. Terminy naliczania i pobierania odsetek 76
3.4. Odsetki w wyniku finansowym banku i ich ewidencje 80
3.5. Ryzyko stóp procentowych a wynik finansowy 86

ROZDZIAŁ IV ANALIZA STÓP PROCENTOWYCH OD KREDYTÓW 89
4.1. Oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych a stopy procentowe w banku centralnym 89
4.2. Kształtowanie się stóp procentowych od wybranych kredytów 95
4.3. Odsetki od kredytów, a wynik finansowy banku 99

ZAKOŃCZENIE 103

BIBLIOGRAFIA 105

SPIS TABEL I SCHEMATÓW 109