Opracowanie strategicznego projektu zarządzania nieruchomością

Wstęp 3
1. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 6
2. Cele opracowania planu zarządzania nieruchomością komercyjną i oczekiwania właściciela 15
3. Podstawowe informacje o nieruchomości 25
3.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 25
3.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 26
3.3. Lokalizacja szczegółowa 28
3.4. Opis i stan techniczny budynków i budowli 30
3.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne) 33
3.6. Zawartość dokumentacji technicznej 34
3.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 36
3.8. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 37
3.9. Podsumowanie i wnioski 38
4. Analiza rynku nieruchomości 39
4.1. Analiza makrootoczenia 39
4.2. Analiza sektora działalności 73
4.2.1 Charakterystyka sektora działalności 73
4.2.2. Konkurencyjne nieruchomości 80
4.2.3. Zmiany i trendy popytu i podaży w sektorze. 85
4.2.5. Analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera 88
4.2.6. Ocena punktowa atrakcyjności sektora 91
4.3. Podsumowanie i wnioski 94
5. Bieżąca analiza finansowa 96
5.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 96
5.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 98
5.3. Potencjalne źródło finansowania 99
5.4. Określenie wartości nieruchomości 99
5.5. Podsumowanie i wnioski 102
6. Analiza strategiczna 103
6.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 103
6.2. Określenie wariantów postępowania 112
7. Ocena wariantów postępowania 114
7.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 114
7.2. Wskazanie wariantu optymalnego 117
8. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 120
9. Podsumowanie i wnioski końcowe 122
Bibliografia 126
Spis tabel 129
Spis rysunków 130