Oferta pieniężno – kapitałowa PKO BP

Wstęp 3
Rozdział I Struktura i kierunki zmian rynku finansowego 6
1.1. Istota, funkcje i elementy systemu finansowego 6
1.2. Struktura i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego 12
1.3. Uregulowania prawne polskiego systemu bankowego 21
Rozdział II Rynek pieniężno – kapitałowy w Polsce 28
2.1. Struktura rynku kapitałowego 28
2.2. Cechy i klasyfikacja instrumentów rynku kapitałowego 33
2.3. Organizacja i zasady funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce 40
2.4. Charakterystyka instrumentów rynku pieniężnego w Polsce 44
Rozdział III PKO BP S. A. i jego rola na rynku usług bankowych 50
3.1. Historia oraz potencjał ekonomiczny PKO BP S A 50
3.2. Oferta produktowa dla klienta detalicznego 55
3.3. Oferta dla klienta zamożnego jako element pozyskania tej grupy klientów 67
3.4. Rola PKO BP S. A. na rynku usług bankowych 72
Rozdział IV. Instrumenty polskiego rynku pieniężno – kapitałowego dostępne dla klientów PKO BP S.A. 76
4.1. Bony skarbowe – cechy i charakterystyka 76
4.2. Obligacje skarbowe – pojęcie i funkcje obligacji 83
4.3. Obligacje komunalne 85
4.4. Fundusz inwestycyjny PKO/Credit Suisse –jego rola i rodzaje 90
Rozdział V. Pozycja PKO BP S.A. w sektorze detalicznym w latach 2010-2014 95
5.1. Inwestycje rynku pieniężno – kapitałowego w stosunku do rynku depozytów w latach 2010-2014 95
5.2. Wzrost zaangażowania klientów detalicznych na rynku pieniężno – kapitałowym 106
5.3. Przewaga nowoczesnych form inwestowania kapitału nad formami tradycyjnymi. 113
Zakończenie 120
Bibliografia 123
Spis tabel 128
Spis wykresów 128
Spis schematów 128