Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej

praca dyplomowa z prawa gospodarczego

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Zagadnienia wstępne 4
1.1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu 4
1.2. Zarząd w spółce 9
1.3. Kwestia winy 14
1.4. Miernik staranności, wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu 16

Rozdział II. Podmioty odpowiedzialne 21
2.1. Krąg osób odpowiedzialnych 21
2.2. Wspólna lub indywidualna odpowiedzialność członków zarządu 28

Rozdział III. Zakres odpowiedzialności członków zarządu 33
3.1. Przesłanki odpowiedzialności 33
3.2. Obowiązki członków zarządu 41
3.3. Zakres roszczeń odszkodowawczych 46

Rozdział IV. Znaczenie absolutorium 51

Rozdział V. Inne formy zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności wobec spółki 60
5.1. Uprzednie wyłączenie odpowiedzialności 60
5.2. Zwolnienie od odpowiedzialności ex post. 62
5.3. Ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Wykaz skrótów 72