Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 3

Rozdział I. Przedmiot działalności i miejsce pracy 5
1.1. Kształtowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – jego uwarunkowania i konsekwencje 5
1.1.1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy w warunkach zmian 5
1.1.2. Cele przedsiębiorcy i przesłanki ich wyboru 10
1.2. Miejsce pracy z perspektywy zainteresowania przedsiębiorców 13
1.2.1. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorców w sferze zatrudnienia 13
1.2.2. Miejsce pracy, zwolnienia pracowników a wizerunek przedsiębiorcy 20
1.2.3. Zapotrzebowanie na pracę 23

Rozdział II. Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa europejskiego 30
2.1. Ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich 30
2.1.1. Prawo do ochrony życia rodzinnego 30
2.1.2. Prawo do ochrony danych osobowych (jako element prawa do życia prywatnego) 33
2.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na gruncie prawa europejskiego 35
2.2.1. Minimalny poziom ochrony interesów osób zatrudnionych 35
2.2.2. Swobodny przepływ danych osobowych między krajami 37
2.2.3. Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych 38

Rozdział III. Prawne aspekty ochrony pracownika w Polsce 47
3.1. Prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 47
3.2. Kolizja między prawem do prywatności a prawem do informacji oraz wolnością przepływu informacji 53
3.3. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w związku z zatrudnieniem 53
3.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych 55

Rozdział IV. Ochrona prywatności pracownika w Polsce na tle standardów europejskich 57
4.1. Prawo do prywatności jako odrębna konstrukcja jurydyczna w prawie polskim 57
4.2. Ochrona prywatności na podstawie przepisów prawa pracy 58
4.3. Przejawy ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika 60
4.4. Zakaz dyskryminacji niepełnosprawnych w fazie doboru pracowników 62
4.5. Poufne opiniowanie pracowników oraz opinia o pracy 64
4.6. Ochrona danych osobowych pracowników 65

Rozdział V. Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy – przegląd doświadczeń polskich przedsiębiorców 67
5.1. Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą 67
5.2. Ochrona dóbr osobistych pracownika 69
5.3. Prywatność pracowników a działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 73
5.4. Monitorowanie pracowników 74

Zakończenie 81
Bibliografia 84

Wstęp

Wiek XXI to niewątpliwie czas dalszych, zarówno ewolucyjnych, jak i rewolucyjnych zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany te będą następowały przede wszystkim w związku z: formowaniem się różnorodnych grup interesów nieobojętnych dla działalności przedsiębiorstw, często wymuszających na nich określone zachowania, wzrostem znaczenia interakcji międzyludzkich w społeczeństwie, poziomem potrzeb społecznych oraz rosnącymi oczekiwaniami co do rodzaju, jakości i sposobu ich zaspokajania, rosnącą rolą informacji jako strategicznego bogactwa, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju i wdrażaniu techniki oraz technologii, zwłaszcza informatycznych, rosnącym znaczeniem wiedzy jako siły napędowej gospodarki, postępującymi procesami globalizacji gospodarczej, a zatem koniecznością poszerzania zasięgu działania przedsiębiorstw do rynku światowego włącznie.

Zmieniające się okoliczności działania jednostek gospodarczych nie pozostają bez znaczenia dla ich sfery zarządzania. Zarządzanie musi być nieustannie dostosowywane do tych okoliczności, tj. do zbioru składników sytuacji, w której znajduje się w danym okresie przedsiębiorstwo. Konieczne jest zatem dostrzeganie (w porę) istotnych dla siebie zmian w postaci impulsów pochodzących z otoczenia, stanowiącego wielowymiarową przestrzeń, oraz przetwarzanie tych informacji i wyszukiwanie najlepszych sytuacyjnie rozwiązań.

Przemiany, o których mowa, będą przybierały na sile i wymuszały pytania o pra­widłowość, a przede wszystkim aktualność doboru narzędzi gospodarowania oraz o pożądane kierunki ich modyfikacji i uzupełniania o nowe środki i sposoby działania.

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania zależy przede wszystkim od właściwej identyfikacji problemów występujących w przedsiębiorstwie w omawianym zakresie. Problemem jest też – jak się okazuje – ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy. Właśnie o tym traktuje niniejsza praca.

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to przedmiot działalności i miejsce pracy: kształtowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – jego uwarunkowania i konsekwencje, miejsce pracy z perspektywy zainteresowania przedsiębiorców.

Rozdział drugi to prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa europejskiego: ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich, przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na gruncie prawa europejskiego.

Rozdział trzeci to prawne aspekty ochrony pracownika w Polsce, prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kolizja między prawem do prywatności a prawem do informacji  oraz wolnością przepływu informacji, dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w związku z zatrudnieniem oraz odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych.

Rozdział czwarty to ochrona prywatności pracownika w Polsce na tle standardów europejskich: prawo do prywatności jako odrębna konstrukcja jurydyczna w prawie polskim, ochrona prywatności na podstawie przepisów prawa pracy, przejawy ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika, zakaz dyskryminacji niepełnosprawnych w fazie doboru pracowników, poufne opiniowanie pracowników oraz opinia o pracy oraz ochrona danych osobowych pracowników.

Rozdział piąty to ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy – przegląd doświadczeń polskich przedsiębiorców: ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, ochrona dóbr osobistych pracownika, prywatność pracowników a działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, monitorowanie pracowników.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.