Ochrona praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego

Wstęp    3
Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o ochronie praw człowieka    5
1.1. Pojęcie ochrony praw człowieka    5
1.2. Formy ochrony praw człowieka    6
1.3. Systemy ochrony praw człowieka i relacje między nimi    8
1.4. Zagrożenia i naruszenia praw człowieka    10
1.4.1. Zagrożenia praw człowieka    10
1.4.2. Naruszenia praw człowieka    11
1.5. Gwarancje praw jednostki    12
Rozdział 2. Źródła międzynarodowego prawa praw człowieka    15
2.1. Źródła międzynarodowego prawa    15
2.1.1. Umowy    15
2.1.2. Zwyczaje    17
2.1.3. Zasady ogólne    19
2.2. Prawa jednostki w prawie ponadnarodowym    21
2.3. Prawa jednostki w prawie wewnętrznym    23
2.3.1. Regulacja praw człowieka w aktach prawa wewnętrznego krajów demokratycznych    24
2.3.2. Regulacje inne niż akty prawa wewnętrznego    25
Rozdział 3. Prawa człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych    27
3.1. Historyczny przełom czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka    27
3.2. Prawa człowieka w działalności ONZ    29
3.3. Problemy poszanowania praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych    31
Rozdział 4. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje    33
4.1. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych    34
4.2. Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych    37
4.3. Inne ważne instrumenty prawnomiędzynarodowe    40
4.3.1. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej    40
4.3.2. Komitet przeciwko Torturom    41
4.3.3. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet    42
4.3.4. Komitet Praw Dziecka    43
4.3.5. Komitet Pracowników Migrujących    44
Rozdział 5. Kontrola przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności sprawowana przez organy Narodów Zjednoczonych    45
5.1. Sprawozdawczość    45
5.2. Wnoszenie indywidualnych skarg    50
5.3. Działalność Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka    55
Zakończenie    57
Bibliografia    58