Ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A

krótka – 35-stronnicowa praca licencjacka

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model DuPont
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Wstęp

Dynamiczny rozwój gospodarki, wymogi otoczenia biznesowego, coraz bardziej złożone procesy zarządcze wymagają od współczesnych przedsiębiorstw stosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych umożliwiających pełną ocenę ich działalności. Niezwykle istotnym aspektem analizy działalności przedsiębiorstwa jest ocena zarządzania kapitałem, której głównym celem jest identyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej, a także wykorzystania kapitału w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności i rentowności.

W przedmiotowej pracy podjęta została próba szczegółowej oceny zarządzania kapitałem w Grupie Żywiec S.A., będącej jednym z liderów na rynku piwowarskim w Polsce. Działalność Grupy Żywiec S.A. charakteryzuje się dużą dynamiką i złożonością, co czyni ją interesującym obiektem badań.

Rozdział pierwszy pracy poświęcony jest analizie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jako podstawowego narzędzia w ocenie zarządzania kapitałem. Analiza ta obejmuje zarówno aspekty statyczne, takie jak analiza pionowa i pozioma bilansu, jak i dynamiczne, takie jak analiza rachunku zysków i strat oraz analiza przepływów finansowych. Rozdział ten ma na celu przygotowanie teoretyczne pod zidentyfikowanie głównych kierunków zarządzania kapitałem w Grupie Żywiec S.A. oraz ocenę ich efektywności.

Drugi rozdział skupia się na analizie wskaźnikowej, która pozwala na dokładniejszą ocenę zarządzania kapitałem. Analiza ta obejmuje wskaźniki płynności finansowej, obrotowości, wspomagania finansowego oraz rentowności. Wszystkie te wskaźniki są istotne dla oceny efektywności zarządzania kapitałem, a ich szczegółowa analiza pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron działalności przedsiębiorstwa.

Trzeci rozdział poświęcony jest syntetycznej ocenie zarządzania kapitałem. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie układów nierówności wielkości ekonomicznej, modelu DuPont oraz modelu majątkowo-kosztowego. Każdy z tych modeli oferuje unikalne spojrzenie na zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie i pozwala na identyfikację możliwych obszarów do poprawy.

Celem tej pracy jest nie tylko ocena zarządzania kapitałem w Grupie Żywiec S.A., ale również pokazanie, jak zaawansowane techniki analityczne mogą przyczynić się do poprawy efektywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa. Praca ta ma służyć zarówno teoretykom, jak i praktykom zarządzania finansowego, dając im możliwość głębszego zrozumienia mechanizmów zarządzania kapitałem w dużej organizacji przemysłowej.